Müdürlük Detay

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Döşeme Mh.T.Cemal Beriker Bulvarı No:89 01068 Seyhan/ADANA

Telefon: 0 (322) 432 74 74 - 1191

Faks: 0 (322) 436 18 32

Birim Yöneticisi: İbrahim KARAOĞLU

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Müdürlük, Başkan' nın belirleyeceği esaslar ve vereceği emirler doğrultusunda, Belediyenin stratejik planına, Müdürlüğün performans programı ile bağlı bulunulan kanunlar, tüzükler, yönetmeliklere uygun olarak işlerin gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinden Başkanlık Makamına karşı tam sorumludur.

a) Müdürlüğün Görevleri

(1) Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mahalli müşterek nitelikteki her türlü yapım işlerini yapmak/yaptırmak,

(2) Belediye sorumluluğunda olan yolların yapım, bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,

(3) Belediye sorumluluğundaki hizmet binalarının büyük bakım, onarım ve tadilatlarını yapmak/yaptırmak,

(4) Gerektiğinde Belediyemizin diğer Müdürlüklerine talepleri doğrultusunda iş makinesi ve işçilik desteğinde bulunmak,

b) Müdürlüğün Yetkileri

(1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesini sağlama yetkisi,

(2) Belediye içerisinde, Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,

(3) Belediye dışarısında, Müdürlük ile ilgili yazışmalarda Başkan ve Başkan Yardımcı' sından sonra 3. derece imza yetkisi,

(4) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,

(5) Birimdeki tüm personelin görev dağılımını düzenleyerek Başkanlık Makamının Oluruna sunmak yetkisi,

(6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili mevzuat çerçevesinde personel (Sicil raporu düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme vb.) işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak yetkisi,

(7) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli veya ani denetlemeler yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi,

c) Müdürlüğün Sorumlulukları

1-Müdürlük, Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Belediye Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

(2) Müdürlük, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 3194 Sayılı İmar Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu gereği yayınlanan tüm mevzuat ve yönetmeliklerde belirtilen görevlerden sorumludur.

(3) Müdürlüğe her ne şekilde olursa olsun intikal eden, Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mahalli müşterek nitelikteki her türlü yapım işlerinin proje konularının araştırılması, proje tadillerinin yapılması iş ve işlemlerinin düzenli bir şekilde takip edilerek yürütülmesini ve sonuçlandırılması hususunda sorumluluğu vardır.

d) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

(1) Müdürlüğü, Başkanlık Makamına karşı temsil eder,

(2) Müdürlüğün harcama yetkilisidir,

(3) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını Başkan' nın belirleyeceği esaslar ve vereceği emirler doğrultusunda hazırlayarak Başkanlık Makamının Oluruna sunmak,

(4) Müdürlükteki her türlü teknik ve idari işlerin kanun, yönetmelik, talimat, bildiri ve genelgeler doğrultusunda zamanında ve doğru olarak en iyi şekilde yapılmasını sağlar,

(5) Müdürlüğü, koordinasyon ve düzeni sağlayarak sevk ve idare eder,

(6) Müdürlükte çalışan tüm personelin birinci sicil amiri olup, personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerini takip eder ve personel arasında görev bölümü yaparak, personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,

(7) Müdürlük yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişi olarak kendine bağlı personelin yetişmesini ve başarılı olmasını sağlar,

(8) Müdürlüğün diğer Müdürlüklerle koordinasyonunu oluşturur,

(9) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

MÜDÜRLÜĞE BAĞLI BİRİMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Birimler, Başkan' nın belirleyeceği esaslar ve Başkan' nın emirleri doğrultusunda Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinden Müdürlük Makamına karşı tam sorumludurlar.

a) Evrak Kayıt ve Mutemetlik Biriminin Görev ve Sorumlulukları

(1) Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden evrakı mevzuata uygun olarak kayıt altına almak/arşivlemek,

(2) Evrakların, Müdürlükçe havale edildiği alt birimlere dağıtımını yapmak,

(3) Evrakları, Müdürlükçe havale edildiği alt birimlerde takip etmek,

(4) Müdürlüğün Belediye içerisindeki Müdürlüklerle ve dış kurumlarla yapacağı yazışmaları hazırlamak

(5) Müdürlüğün her türlü demirbaş ve sarf malzeme ihtiyaçlarının talep evraklarını (OLUR) hazırlamak, Destek Hizmetleri Müdürlüğü' ne göndermek, sonucunu takip etmek,

(6) Müdürlüğün Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi görevini yürütmek,

(7) Müdürlüğün Malzeme Mutemetliği (Müdürlüğe temin edilen demirbaş ve sarf malzemelerini muhafaza etmek, bu malzemelerin dağıtım ve sarf cetvellerini oluşturmak/arşivlemek) görevini yürütmek,

(8) Müdürlüğün sorumluluğundaki şantiyelerin elektrik, telefon, su, doğalgaz vb. ödeme evraklarını hazırlamak,

(9) Müdürlük personelinin günlük çalışma puantajlarını (Personelin çalışma ve özlük hakları ile ilgili olarak rapor, izin, doğum, ölüm vb. gerekli evraklarını düzenleyip İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü? ne göndermek.) hazırlamak,

(10) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak bir veri tabanından yararlanmak suretiyle elektronik ortamda oluşturulan maaş bordrolarının ödeme evrakının Mali Hizmetler Müdürlüğü' ne havale yazısını hazırlamak,

(11) Müdürlüğün bütçe teklifini hazırlamak,

(12) Evrak, Kayıt ve Mutemetlik Biriminin bulunduğu iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden her türlü tedbiri (Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı levhalarını temin etmek, bu levhaları yeteri kadar uygun yerlere asmak, Birimde çalışan tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini takip etmek, personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımları temin etmek/kullandırmak vb.) belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, ayrıca bu kapsamda kendisine verilen ilave görevlerin gerektirdiği tüm talimat ve uygulamaları eksiksiz yerine getirmek/getirtmek,

(13) Yapılan her türlü işleri yasal mevzuata uygun olarak yapmak/yaptırmak,

b) Etüt, Proje ve Kontrol Biriminin Görev ve Sorumlulukları

(1) Müdürlüğün ihtiyaçları doğrultunda gerekli mal ve hizmet alımlarının metrajlarını hazırlamak,

(2) Hazırlanan metrajları, kamu kurumlarının birim fiyatları, piyasa fiyat araştırmaları ve kamu kurumlarının analizleri yardımıyla fiyatlandırarak yaklaşık maliyet cetvellerini oluşturmak,

(3) Müdürlüğün sorumluluğunda bulunan mahalli müşterek nitelikteki her türlü yapım işlerinin etütlerini ( İnşası planlanan yapı ve tesislerin yapılabileceği arazilerin mülkiyet bilgilerinin araştırılması, bu arazilerin talep edilen projeye ve imar planlarına uygunluğunun irdelenmesi vb. ) yapmak,

(4) Planlanan yapım işlerini projelendirmek/projelerini hazırlattırmak,

(5) Projelendirilen yapım işlerinin metrajlarını hazırlamak,

(6) Hazırlanan metrajları, kamu kurumlarının birim fiyatları, piyasa fiyat araştırmaları ve kamu kurumlarının analizleri yardımıyla fiyatlandırarak yaklaşık maliyet cetvellerini oluşturmak,

(7) İmalat cetvelleri, yaklaşık maliyet cetvelleri, projeleri ve özel teknik şartnameleri oluşturulmuş mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin tüm dokümanlarını İhale İşlemleri Birimine teslim etmek,

(8) İhale işlemleri tamamlanarak sözleşmesi imzalanan mal ve hizmet alımlarının temini ile yapım işlerini yürürlükteki yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirmek,

(9) Etüt, Proje ve Kontrol Biriminin bulunduğu yerin elektrik, telefon, su, doğalgaz vb. sarfiyatlarını/ödemelerini takip etmek,

(10) Etüt, Proje ve Kontrol Biriminin bulunduğu iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden her türlü tedbiri (Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı levhalarını temin etmek, bu levhaları yeteri kadar uygun yerlere asmak, Birimde çalışan tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini takip etmek, personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımları temin etmek/kullandırmak vb.) belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, ayrıca bu kapsamda kendisine verilen ilave görevlerin gerektirdiği tüm talimat ve uygulamaları eksiksiz yerine getirmek/getirtmek,

(11) Yapılan her türlü işleri yasal mevzuata uygun olarak yapmak/yaptırmak,

c) İhale İşlemleri Biriminin Görev ve Sorumlulukları

(1) Müdürlük tarafından imalat cetvelleri, yaklaşık maliyet cetvelleri, projeleri ve özel teknik şartnameleri oluşturulmuş mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlem dosyalarını oluşturmak,

(2) Müdürlüğün ihale işlemlerini takip etmek,

(3) Müdürlüğün ihale işlemlerini gerçekleştirmek,

(4) Müdürlüğün ihale işlemlerini sonuçlandırmak,

(5) Müdürlüğün sonuçlandırılan ihale işlemleri sonucunda sözleşme imzalanması aşamasına getirmek,

(6) Sözleşmesi imzalanmış işin dosyasını Müdürlüğün ilgili alt birimine havale etmek,

(7) Sözleşmesi imzalanmış işlerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yazışmalarını hazırlayıp takip etmek,

(8) Sözleşme kapsamında yapılan işler karşılığında Hakediş alacak Yüklenicinin Sosyal Güvenlik Kurumu borç sorgusunu yapmak,

(9) Hakedişlerin ödeme yazılarını hazırlamak,

(10) Müdürlüğün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin Geçici Kabul ve Kesin Kabul yazışmalarını hazırlamak,

(11) Müdürlüğün gerçekleştirdiği mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin İş Deneyim Belgelerini hazırlamak,

(12) Sözleşmesi tamamlanmış işlerin teminat iadeleri ile ilgili yazışmaları hazırlamak,

(13) Müdürlüğün ihale işlemleri ve sözleşme imzaladığı tüm mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ile ilgili her türlü adli yazışmalarını hazırlamak ve takip etmek,

(14) Müdürlükçe sözleşme imzalanmış bütün mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin arşivini yapmak,

(15) Belediyemizin diğer Müdürlüklerinin talebi ile ilgili Müdürlükler tarafından imalat cetvelleri, yaklaşık maliyet cetvelleri, projeleri ve özel teknik şartnameleri oluşturulmuş mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin ihale işlem dosyalarının oluşturulmasında, ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesinde, ihale işlemlerinin sonuçlandırılmasında teknik destek hizmeti sunmak,

(16) İhale İşlemleri Biriminin bulunduğu yerin elektrik, telefon, su, doğalgaz vb. sarfiyatlarını/ödemelerini takip etmek,

(17) İhale İşlemleri Biriminin bulunduğu iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden her türlü tedbirini (Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı levhalarını temin etmek, bu levhaları yeteri kadar uygun yerlere asmak, Birimde çalışan tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini takip etmek, personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımları temin etmek/kullandırmak vb.) belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, ayrıca bu kapsamda kendisine verilen ilave görevlerin gerektirdiği tüm talimat ve uygulamaları eksiksiz yerine getirmek,

(18) Yapılan her türlü işleri yasal mevzuata uygun olarak yapmak/yaptırmak,

d) Yol Yapım ve Bakım Biriminin Görev ve Sorumlulukları

(1) Yıllık çalışma programına göre yapılacak yollar için gerekli iş makinesi, ekipman ve personel eksikliklerini tespit etmek, eksikliklerin giderilmesi için gerekli ihtiyaç raporunu Amirine sunmak,

(2) Yol yapımı için gerekli iş ekiplerini kurmak, bu ekiplerin iş makinesi, ekipman ve personel ihtiyaçlarını temin etmek,

(3) İş ekiplerinin günlük çalışma programlarını yapmak,

(4) İş ekiplerini günlük çalışma programlarına göre sevk ve idare etmek,

(5) İmar planlarında belirtilen Belediye sorumluluğundaki fiziki olarak trafiğe açılmamış olan yolların yerinde yol sınırları izini yapmak/yaptırmak, yol alt temelinin altına kadar gerekiyorsa kazı yapmak/yaptırmak yada dolgu (Moloz ve hafriyat toprağı kullanılarak) yapmak/yaptırmak,

(6) Yol alt temel kotundaki yollarda diğer kurumlarla/kuruluşlarla kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu, elektrik, telefon vb. diğer altyapı hizmetlerinin yapılması için gerekli yazışmaları yapmak, bu altyapı hizmetlerinin yapılmasını takip etmek,

(7) Yol alt temelini (Stabilize malzeme kullanarak), yol temelini (Temel malzeme kullanarak) ve yol kaplamasını (Asfalt betonunu kullanarak) yapmak/yaptırmak,

(8) Yol kaplaması tahrip edilmiş yolların (Prefabrik parke taşlar ve asfalt betonu kullanarak) bakım ve onarımını yapmak/yaptırmak,

(9) Müdürlük bünyesindeki diğer Birimlerin yaptığı/yaptırdığı işlerde (Dolgu/hafriyat vb. işler) iş makinesi, ekipman ve işçilik desteğinde bulunmak,

(10) Gerektiğinde Belediyemizin diğer Müdürlüklerine iş makinesi ve işçilik (Bitkisel toprak temini, halk sağlığını tehlikeye atan, çevre kirliliğine sebep olan moloz ve atıkları kaldırma, yıkım) desteğinde bulunmak,

(11) Yol Yapım ve Bakım Biriminin bulunduğu şantiyenin elektrik, su, doğalgaz vb. sarfiyatlarını/ödemelerini takip etmek,

(12) Yol Yapım ve Bakım Biriminin bulunduğu iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden her türlü tedbiri (Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı levhalarını temin etmek, bu levhaları yeteri kadar uygun yerlere asmak, Birimde çalışan tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini takip etmek, personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımları temin etmek/kullandırmak vb.) belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, ayrıca bu kapsamda kendisine verilen ilave görevlerin gerektirdiği tüm talimat ve uygulamaları eksiksiz yerine getirmek,

(13) Yapılan her türlü işleri yasal mevzuata uygun olarak yapmak/yaptırmak,

e) İş Makineleri Bakım ve Onarım Biriminin Görev ve Sorumlulukları

(1) Müdürlüğün bünyesindeki iş makinelerinin, motorlu araçların, sabit makinelerin ve müteferrik araçların tüm bakım (Kilometre, saat ve/veya günlük, haftalık, aylık rutin bakımlar), parça değişikliklerini ve onarımlarını zamanında ve sağlıklı bir şekilde yapmak, aracı göreve hazır halde vermek,

(2) Söz konusu iş makinesi ve araçların her türlü yedek parça, sarf malzemeleri ve bakım onarım ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları gidermek,

(3) Temin edilen her türlü yedek parça ve sarf malzemesinin muhafazasını ve iyi kullanılmasını sağlamak,

(4) Belediye bünyesindeki diğer Müdürlüklerin talepleri doğrultusunda, ilgili Müdürlüklerin sorumluluğundaki her türlü iş makinelerinin, araçlarının tamirinde, bakımında işçilik (Tamir ve bakım için gerekli her türlü yedek parça, madeni yağ, lastik vb. malzeme ilgili Müdürlük tarafından temin edilecek, gerektiğinde ilgili Müdürlük elindeki işçilerden de yardıma gönderecektir.) desteği vermek,

(5) Tamir, bakım ve parça değişiklikleri yapılan iş makinelerinin ve araçların aylık/yıllık dökümlerini çıkarmak,

(6) İş Makineleri Bakım ve Onarım Biriminin bulunduğu şantiyenin elektrik, su, doğalgaz vb. sarfiyatlarını/ödemelerini takip etmek,

(7) İş Makineleri Bakım ve Onarım Biriminin bulunduğu iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden her türlü tedbiri (Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı levhalarını temin etmek, bu levhaları yeteri kadar uygun yerlere asmak, Birimde çalışan tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini takip etmek, personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımları temin etmek/kullandırmak vb.) belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, ayrıca bu kapsamda kendisine verilen ilave görevlerin gerektirdiği tüm talimat ve uygulamaları eksiksiz yerine getirmek,

(8) Yapılan her türlü işleri yasal mevzuata uygun olarak yapmak/yaptırmak,

f) Asfalt Üretim Biriminin Görev ve Sorumlulukları

(1) Asfalt betonu üretiminde ve yol yapımında kullanılacak malzemeleri (Bitüm, Agrega vb.) şantiyede temin etmek,

(2) Temin edilen asfalt betonu üretim malzemelerini muhafaza etmek,

(3) Asfalt betonu üretim tesisinin günlük, aylık, yıllık bakımını, onarımını ve temizliğini yapmak/yaptırmak,

(4) Verilen iş programına uygun olarak asfalt betonu üretimi yapmak/yaptırmak,

(5) Üretilen asfalt betonunun (Kantarda tartarak) miktarını takip etmek,

(6) Asfalt betonu üretim tesisinin bulunduğu şantiyenin elektrik, su, doğalgaz vb. sarfiyatlarını/ödemelerini takip etmek,

(7) Asfalt üretim biriminin bulunduğu iş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden her türlü tedbiri (Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği uyarı levhalarını temin etmek, bu levhaları yeteri kadar uygun yerlere asmak, Birimde çalışan tüm personelin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini takip etmek, personelin kullanacağı kişisel koruyucu donanımları temin etmek/kullandırmak vb.) belirlemek ve bu tedbirlerin uygulanmasını sağlamak, ayrıca bu kapsamda kendisine verilen ilave görevlerin gerektirdiği tüm talimat ve uygulamaları eksiksiz yerine getirmek,

(8) Yapılan her türlü işleri yasal mevzuata uygun olarak yapmak/yaptırmak,