Müdürlük Detay

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Seyhan İlçe Belediyesi (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

Telefon: 0 (322) 431 79 79

Birim Yöneticisi: Zeynep ÇAKALLI

Görev ve Sorumluluklar

Belediye Kanunu, İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuatın belirlediği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere Seyhan Belediye sınırları içerisinde kalan alanda, imar planına uygun gelişmeyi sağlamak üzere inşaat ruhsatlarının verilmesi, yapı denetim firmalarınca yapılan denetimlerin kontrollüğü, 4708 sayılı yapı denetimi hakkında kanun kapsamı dışında olan inşaatların kontrollüğü çalışmalarını yürütür.

 • İmar planı tamamlanmış alanlarda parselasyon çalışmaları yapmak, imar parsellerin oluşmasına katkıda bulunmak.
 • Yürürlükteki imar planı ve mevzuata göre imar durumu vermek.
 • İnşaat ruhsatı vermek.
 • Ruhsata tabi olmak üzere hazırlanan ruhsat eki projeleri ve zemin etüt raporlarını kontrol etmek ve onaylamak.
 • 4708 sayılı yapı denetim hakkındaki kanun kapsamında kalan ve yapı denetim firmalarının sorumluluğunda yapılan inşaatların onaylı projelere göre yapılmasının temini için çalışmalar yapmak, uygun olanların hak edişlerini onaylamak.
 • 4708 sayılı yasa kapsamı dışında kalan inşaatları kontrol etmek, ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilmesi halinde 3194 sayılı İmar Kanununun cezai hükümlerinin uygulanmasını sağlamak.
 • Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek.
 • Yapı denetim firmaları müracaatı ile inşaat seviyelerini tespit etmek
 • Yapı denetim firmalarının hak edişlerini kontrol etmek.
 • Rutin kontroller yaparak ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış yapıları tespit etmek, yapı tatil zaptı tutarak inşaatı durdurmak ve gerekli yasal işlemleri başlatmak.
 • Tüik, Vergi Dairesi, Aski, Tedaş, Sivil Savunma, Tapu Daireleri, SSK, Mahkeme, Vatandaş v.s. gibi kurumlarla (şahıslarla) yazışmaları yapmak.