Müdürlük Detay

İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Turhan Cemal Beriker Bl. Döşeme Mah. No:57 Seyhan/ADANA

Telefon: 0 322 (432) 4037

Birim Yöneticisi: Selahattin ŞAŞ

Görev ve Sorumluluklar

a) Müdürlüğümüzde, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla yönetmeliklerin belirlediği görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde Seyhan Belediyesi'nde çalışan personelin maaş-ücret, özlük hakları ve eğitim ile ilgili her türlü iş ve işlemler yürütülmektedir.

b) Müdürlüğü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

c) Müdürlüğün üst yöneticisi olarak müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerini kanun, yönetmelik, talimat, bildiri ve genelgeler doğrultusunda en iyi şekilde sevk ve idaresini sağlar.

d) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.

e) Müdürlük yönetiminde tam yetkili olarak kendine bağlı personelin yetişmesini ve başarılı olmasını sağlar.

f) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci amiri olup, personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

g) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyon oluşturur.

h) Sorumlu olduğu müdürlüğün görev alanına giren tüm mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

ı) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

i) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama, geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması ve iş talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması uygun görülenlerin göreve başlama işlemlerinin yapılması.

j) Memur personelin aylık terfi işlemlerinin yapılması terfisi gelen personel için gerekli onaylar alınarak ilerlemesinin sağlanması.

k) Memur personelin ücretsiz izin, göreve başlama ve görevden ayrılma işlemlerinin yapılması. Yıllık izin ve hastalık izini takiplerinin yapılması.

l) Memur kadro ve sicil defterlerine özlük ve terfi bilgilerinin işlenmesi.

m)Memur personel ile ilgili her türlü bilginin (özlük, eğitim, kurum ve emeklilik) HİTAP'a (Hizmet Takip Programı) girilmesi ve güncel tutulması.

n) Memur personelin hizmet, borçlanma ve intibak işlemlerinin yapılması.

o) Memur, sözleşmeli ve vekil personelin özlük dosyasını titizlikle arşivleyerek muhafaza etmek.

ö) Belediyemizden nakil giden ve belediyemize nakil gelen personelin özlük dosyalarını gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise teslim alınması.

p) Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliliğe ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerini yapmak.

r) İzinli, raporlu ve görevli giden müdür ve başkan yardımcılarının yerine görevlendirme işlemlerini yapmak.

s) Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine gerekli yazışmalarla cevap vermek.

ş) Kurumun ihtiyacı doğrultusunda kadro iptal-ihdas işlemi yapmak. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına girerek başarılı olan memur personelin ilgili kadroya atanması için gerekli işlemleri yapmak. Sözleşmeli personel ile açıktan atanan vekil memurların iş ve işlemlerini yürütmek.

t) Toplu İş Sözleşmesi gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesi. Taraf sendika ile yürütülen Toplu-İş Sözleşme görüşmelerine katılmak ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun öngördüğü evrakları tamamlanarak (yasal süresi içinde imzalanmadığı durumda yasal işlemleri yürütmek) Toplu İş Sözleşmesinden doğan ücret artışı ve diğer maddi haklarının özlük bilgilerine işlenmesi.

u) Emekliliğe ayrılan, vefat eden ve istifa eden personelin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu işlemlerini yürütmek. Emekliliğe ayrılan işçilerin Kıdem Tazminatlarının hesaplanması ve her işçi için İşten Ayrılma Bildirgesinin internet ortamında SGK'ya bildirilmesi.

ü) 4904 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen Aylık İşgücü Çizelgelerinin online olarak gönderilmesi.

v) Özürlü işçi ve eski hükümlü kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirirken, ayrılan özürlü ve eski hükümlü personelin internet ortamında İŞKUR sayfasında ayrılış tarihlerini belirterek düşmek.