Müdürlük Detay

PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: Seyhan İlçe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü
Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:57    01068 Seyhan/Adana

Telefon: 0 (322) 432 74 74

Birim Yöneticisi: Metin YÜNLÜEL

MÜDÜRLÜĞÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Plan ve Proje Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Plan ve Proje Müdürü, aşağıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamakla yükümlü olup, Başkanlık Makamı ile Başkanın görevlendirdiği Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

Müdürlük, Başkanlığın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve Başkanın belirleyeceği esaslar çerçevesinde mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla Belediye sınırları içerisinde aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Şehrimizin kentsel donatı ihtiyacının belirlenmesine yönelik olarak stratejik plandaki iç ve dış paydaşlar ile iletişim kurmak, toplantı ve çalıştaylar düzenlemek.
b) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden gelen arsa ve konut üretimi ile dönüşüm projeleri için gerekli mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
c) Çalışmalar neticesinde Şehrimizde bulunması uygun görülen kentsel donatıların projelendirilmesi ve yapımı için Başkanlığa teklif sunmak.
d) Başkanlıkça ihtiyaç olduğu tespit edilerek gündeme alınan kentsel donatılarla ilgili araştırmalar yaparak Belediye Başkanına ve/veya Belediye Meclisine görüş bildirilmek.
e) Yapımına karar verilen kentsel donatıların en iyi şekilde projelendirilmesi için bölge halkı başta olmak üzere tüm paydaş ve hemşerilerimiz ile istişareler yapmak, toplantılar düzenlemek.
f) Başkanlıkça yapımına karar verilen kentsel donatılarla ilgili gerekli inceleme-araştırma yaparak ihtiyaç programı çıkarmak, uygun bölge ve arsa belirlemek, gerekirse uzman kuruluşlardan danışmanlık ve müşavirlik hizmeti satın almak.
g) Yapımı planlanan kentsel donatıların amacına uygun kullanımını sağlamak için yapımdan önce öneri işletme plan ve programları hazırlamak.
h) Yapımı planlanan kentsel donatılardan, var ise Ülkemizde ve/veya Dünyadan örnekleri incelemek.
i)  Yapımı planlanan kentsel donatıların en iyi şekilde yapılabilmesi için Kamu İhale Kanununa göre fikir projesi ve yapı projesi başta olmak üzere her türlü yarışmaları düzenlemek.
j) Belediyenin sorumluluk alanı içinde kalan bölgelerde yapımı planlanan kentsel donatıların; mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
k) Projeler tasarım aşamasında iken proje müellifleri ile sürekli koordine halinde olmak, her aşamada Belediye içinde ilgili birimlerin ve/veya Belediye Meclisinin görüşüne sunmak, istişare sonucu hem fikir olunan konularda müelliflere bilgi vererek projeyi yönlendirmek.
I) Tasarımın her aşamasında projelerin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek, proje müelliflerine bilgi vermek.
m) Hazırlanan projelere, keşif ve metrajlarını çıkararak yaklaşık maliyet hesabı yapmak,
n) Yapımına karar verilen her türlü projenin yapım süreçlerini belirlemek, iş akış programları yapmak.
o) Projenin Kamu İhale Kanununa göre satın alınması için ihtiyaca uygun teknik şartnameler hazırlamak.
p) Yapı projeleri hazırlanan kentsel donatıların, yapımı gerçekleştiren ilgili Müdürlüğe inşa aşamasında istenilen teknik desteği vermek, proje müellifleri, yüklenici ve Belediyenin koordine olmasına yardımcı olmak