Müdürlük Detay

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No: 57 01068 Seyhan/ADANA

Telefon: 0 (322) 432 74 74

Faks: 0 (322) 433 49 70

Birim Yöneticisi: Ercan KANDEMİR

Görev ve Sorumluluklar

a) Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede sürdürmeye çalışan dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkanları dahilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımların yürütülmesinde koordinasyonu sağlamak.

b) Sosyal yardım işleri konularında başkanlık onayı ile araştırma yapmak, projeler hazırlamak veya hazırlatmak, çalışma sonuçlarını üst yönetime rapor etmek.

c) Halkımızın; çevresel, toplumsal, kültürel, sosyal, tarihsel ihtiyaçlarına uygun değişim ve gelişimini sağlayan kısa, orta ve uzun dönem sosyal projelerinin hazırlanmasına öncülük etmek, öneriler sunmak, sunulan önerilerin geliştirilmesine katkıda bulunmak. Kentte, yurttaş duyarlılığını geliştirmek, katılımcı demokrasi kültürünü yaygınlaştırmak ve yerleştirmek, çevresiyle uyumunu ve yaşam kalitesini arttıracak öneri ve çalışmalar için elverişli zemin hazırlamak bu hususta ilgili talepleri almak ve ilişkileri sağlamak.

d) Yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli sosyal yardım işleri politikalarını belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak.

e) Müdürlük personelini yasalara uygun sevk ve idare etmek.