Müdürlük Detay

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İletişim Bilgileri

Adres: Seyhan İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü

Telefon: 0 (322) 432 43 69 - (322) 432 74 74 (1121)

Faks: 0 (322) 436 06 36

Birim Yöneticisi : Ercan KANDEMİR

Görev ve Sorumluluklar

Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini ve belde halkının sağlık ve huzuru ile yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almak ve işlenen suçları takiple, 5393 sayılı Belediye Kanununda belirtilen görevleri ifa etmek ve belediye suçlarını takip ve çözümlemekle görevli kılınmıştır.

Belediye Zabıtasının Yetkileri

 • Seyyar satıcılarla mücadele
 • Her türlü işgallerin kaldırılması
 • Dilencilerle mücadele
 • Gayri Sıhhi Müesseselerin denetimi
 • Sıhhi Müesseselerin denetimi
 • Belediye cezaları ile ilgili belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
 • 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına
 • zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseselere tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek,
 • Gecekondu ile mücadele
 • Yapı Kontrol Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Hukuk İşleri, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerin Zabıta Müdürlüğünden talep ettiği iş ve işlemleri yapmak,
 • Fen İşleri ve Emlak-İstimlak Müdürlüğü ile işbirliği yaparak, yıkım çalışmalarında gerekli önlemleri almak,
 • Zabıta Müdürlüğümüze yapılan yazılı ve sözlü şikayetleri sonuçlandırmak,
 • Müdürlüğümüzce yapılması istenilen iş ve işlemler ile ilgili evrakların sonuçlandırılması
 • 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması
 • Kontrol noktaları ve denetim ekiplerinin çalışmaları
 • 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 6. 7. 8. maddeleri doğrultusunda Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde denetim ve yasal uygulamaların yapılması
 • İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı ile ortak çalışmalar yapılması,
 • İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte müşterek denetim ve çalışmalar yapılması
 • 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.
 • Mezbaha ve et kombinası dışı kaçak kesimleri önlemek ve suçlular hakkında kanuni işlemler yapmak,
 • 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak,
 • İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Sağlık Müdürlüğü ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının üretim şartlarının sağlık açısından uygunluğunu denetlemek ve diğer gıda üretim yerlerinde üretim kalitesi, uygunluk ve hijyenlik koşullarını kontrol ederek gerektiğinde yasal işlem yapmak.