3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (28.11.2022)
İlimiz, Seyhan İlçesi, Zeytinli Mahallesi, 12081 ada, 81 ve 82 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif (24.11.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif (24.11.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alanın 2. kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif (24.11.2022)
İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahallelerinde 203 hektrar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu (24.11.2022)
İlimiz, Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi, 80 ada, 77 parselde Yağ Cami TR Nolu trafo alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı uygulama imar planı değişikliği. (23.11.2022)
İlimiz Seyhan İlçesi, Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahallelerinde Yaklaşık 300 Ha Alanda hazırlanan onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan ilçe Belediye Meclisi’nin 02.07.2022 tarih 56 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih 187 sayılı tadilen kararı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (10.11.2022)
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a (Kapalı Teklif) maddesi uyarınca satış ihalesi yapılacaktır. (4.11.2022)
Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan personelden 21.08.2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Görevde Yükselme sınavına katılıp, sözlü sınava girmeye hak kazananlar listesi yayımlanmıştır. Ayrıca sözlü sınav tarihleri ise belediyemiz resmi internet sitesinde ilan edilecektir. (4.11.2022)
Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan personelden 21.08.2022 tarihinde yapılan 2022 Yılı Unvan Değişikliği sınavına katılıp, sözlü sınava girmeye hak kazananlar listesi yayımlanmıştır. Ayrıca sözlü sınav tarihleri ise belediyemiz resmi internet sitesinde ilan edilecektir. (4.11.2022)
167 Ada 27 Parsel Parselasyon Planı (2.11.2022)
1-Pınar Mahallesi 6 nolu Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 9,5m² büfenin, kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 2-Mestanzade Mahallesi Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 12,00m² büfenin, kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 3-Cemalpaşa Mahallesi Cevat Yurdakul Caddesi ile Gazipaşa Bulvarı kesişiminde park alanı içerisinde bulunan 12,00 m² büfenin kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. (1.11.2022)
Seyhan İlçesi, Mekan, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Küçükdikili ve Yeşiloba Mahalleri'nde(Kısmen) 337 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2022 tarih ve 163 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (27.10.2022)
Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahallelerinde yaklaşık 446 hektarlık alanın 2. Kısmına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2022 tarih ve 197 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (27.10.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Reşatbey Mahallesi 1381 ada 1-2-3-4-14-15-16-17-19 ve 58 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 191 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (25.10.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi 16078 ada 1 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2022 tarih ve 198 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (25.10.2022)
Banka Promosyon İhalesi Sonuç İlanı (11.10.2022)
Belediyemize ait olan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihale çıkartılan çeşitli konumlarda bulunan 6 adet büfe ve bağımsız bölüm kiralanması ilanı. (27.09.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Namıkkemal, Gazipaşa, Ziyapaşa, Cemalpaşa ve Kurtuluş Mahallelerinde(kısmen) yaklaşık 45 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2022 tarih ve 186 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (23.09.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 6789 ada 6 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2022 tarih ve 178 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. 29.08.2022 (29.08.2022)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (24.08.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Uçakalanı Mahallesi 1752 ada 360, 361 ve 362 no.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 20.07.2022 tarih ve 147 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (15.08.2022)
Mülkiyeti Belediyemize ait Akkapı Mahallesi 3165 ada 5 ve 6 nolu parsellerin üzerinde inşa edilmiş (Akkapı Mah. Şıh Cemil Cad. No:204 Seyhan/ADANA) olan, Akkapı Mahalle Merkezinin Zemin Katının (149,20m²) kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. (15.08.2022)
Adana ili, Seyhan ilçesi, Bahçeşehir ( Şambayadı – Çakalkuyusu - Kireçocağı) Mahallesi ( 107 Nolu Bölge ) 197 Ha. Alanda geriye dönüşüm tescili işlemi ve 3194 sayılı imar kanununun 18. Ve 19. maddeleri gereğince yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 06/07/2022 tarih ve 885 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (5.08.2022)
1- Mülkiyeti Belediyemize ait Döşeme(Fatih) Mahallesi 10879 ada 2 nolu parsel üzerindeki, Fatih Sultan Mehmet parkı içerisinde bulunan 89,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 2- Sorumluluğu Belediyemize ait Ziyapaşa Mahallesi, 67055 Sokak üzerindeki Ziyapaşa 2 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 3- Sorumluluğu Belediyemize ait Gürselpaşa Mahallesi 9 Nolu Çocuk ve dinlenme Parkı içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 4- Sorumluluğu Belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi 8 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 15,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 5- Sorumluluğu Belediyemize ait Pınar Mahallesi Tellidere Sokak ile Kıyıboyu kesişimindeki Pınar 5 Nolu Park içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 6- Sorumluluğu Belediyemize ait Yeşiloba Mahallesi 46212 Sokak ile 46180 Sokaklar arasında kalan Park içerisinde bulunan 12,00m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 7- Mülkiyeti Belediyemize ait Arslandamı(Yeşiloba) Mahallesi 2948 ada 7 nolu parselde 450,00m² alanın kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 8- Gürselpaşa Mahallesi, Abidin Dino Bulvarı No:63 (92,00m²) ve No:65(54,00m²) adreslerinde bulunan kapalı alanların kullanım hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 9- Küçükdikili (söğütlü) Mahallesi 4189 ada 7 parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Tesisi içerisinde (açık adrese göre; Söğütlü Mah. Şehitlik Cad. No:47/A Seyhan/ADANA) zemin katta bulunan 102,45m² kullanım alanlı kapalı alanın kullanım hakkı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. (2.08.2022)
Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mah. 29 nolu bölgede 3194 sayılı İmar Kanununun 17,18 ve 19. maddeleri uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 06/07/2022 tarih ve 884 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu nedenle;İmar parseli olarak yaşayan ve güncel olarak tescilli olan , Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 2211 ada 3 parsel, 4226 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parseller, 4227 ada 5 parsel, 4228 ada 2 parsel, 4229 ada 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 4230 ada 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 4231 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 parseller, 4233 ada 33, 34 parseller, 4238 ada 18, 19, 20, 21, 22 parseller, 4242 ada 2 parsel, 4243 ada 4 parsel, 15165 ada 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 15418 ada 1 parsel, 15419 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller üzerinde imar uygulaması yapılmaktadır. Bahsi geçen parseller üzerinde 3194 sayılı imar kanunun 17, 18 ve 19. maddeleri gereğince yapılması, düzenleme sınırının, ihdas ve ayırma çapı beyannamelerinin, parselasyon planı açıklama raporunun, parselasyon tutanağı, parselasyon planları ve dağıtım cetvelleri Seyhan Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde 03/08/2022 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süre ile ilan edilecektir. İlan sonunda kesinlecektir. (1.08.2022)
İlimiz Seyhan İlçesi, Havuzlubahçe, Hürriyet, Yenibey, Barbaros, Bey, Akkapı, Mıdık, Hadırlı, Dağlıoğlu Mahallelerinde 953 hektarlık alanda ve Yeşilyurt, Sümer ve Yenibaraj Mahallelerinde 210 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına yönelik teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisince 12.01.2022 tarih 12 sayılı karar ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (22.07.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Hanedan Mahallesi 498 ada 534 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.06.2022 tarih ve 130 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. (6.07.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Gülpınar Mahallesi 712 ada 1-2-3-5 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.03.2022 tarih ve 54 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur. (6.07.2022)
Belediye personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılacak olan adayların kayıtları; Anadolu Üniversitesine 01-18.07.2022 tarihleri arasında internet üzerinden başvuru yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik hükümleri uyarınca aranan genel ve özel şartları taşıyarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin kesin liste aşağıda yayınlanmıştır. (4.07.2022)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (30.06.2022)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (10.06.2022)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (30.05.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik kabul edilen itiraz dilekçelerine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2022 tarih ve 78 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (25.05.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik kabul edilen itiraz dilekçesine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2022 tarih ve 78 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan Revizyon Uygulama İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (25.05.2022)
Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahallelerinde yaklaşık 446 hektarlık alanda 1 adet itiraza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2022 tarih ve 78 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8.maddesinin (b) bendine göre 30 (otuz)gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (25.05.2022)
İlçemiz; Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahalleri kapsamında yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2022 tarih ve 55 sayılı kararları ile tadilen onaylanmıştır. Onaylanan uygulama imar planı revizyonu, 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin (b) bendine göre "30" (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmış olup, ilgililere ilanen duyurulur. (16.05.2022)
İlimiz, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi civarında, Hurdacılar TR Nolu trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih, 11 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2022 tarih, 73 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (12.05.2022)
İlimiz, Seyhan İlçesi, Barbaros Mahallesi civarında(Mıdık), Barbaros 2 TR Nolu trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 02.02.2022 tarih, 12 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.04.2022 tarih, 74 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (12.05.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Barbaros(Mıdık) Mahallesi kentsel dönüşüm projesi kapsamında yaklaşık 11.5 ha’lık alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.04.2022 tarih ve 66 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. (10.05.2022)
1- Sorumluluğu Belediyemize ait Pınar Mahallesi Engelsiz Park içerisinde bulunan 95m² (30m² kapalı alan + 65m² açık alan) Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 2- Sorumluluğu Belediyemize ait Pınar Mahallesi Mini Koruluk Parkı içerisinde bulunan 12m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 3- Sorumluluğu Belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi 2 Nolu dinlenme Parkı içerisinde bulunan 12m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 4- Sorumluluğu Belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi 9 Nolu Çocuk ve Dinlenme Parkı içerisinde bulunan 15m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 5- Sorumluluğu Belediyemize ait Yeşilyurt Mahallesi Şehitler Parkı içerisinde bulunan 12m² Büfenin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 6- Belediyemiz Ana Hizmet Binasının 1. Katında bulunan 12,5m² kullanım alanlı çay ocağının kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 7- Belediyemiz Ana Hizmet Binasının 2. Katında bulunan 12,5m² kullanım alanlı çay ocağının kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 8- Belediyemize ait Yaşar Kemal Kültür Merkezi içerisinde bulunan 2m² kullanım alanlı standın ”Nikâh Salonu Fotoğraf ve Video Çekim Standı olarak” kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. (29.04.2022)
İlimiz Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi 4032 ada 2 parsel, 4033 ada 2 parsel ile 4034 ada 3 parsel ve yakın çevresini kapsayan alana yönelik Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 10.02.2022 tarih 22 sayılı karar ile onaylanmıştır. (27.04.2022)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (27.04.2022)
Mülkiyeti Belediyemize ait Küçükdikili Mahallesi 4189 ada 7 üzerinde bulunan Belediye Hizmet Tesisinin zemin katında 102.45m² kullanım alanlı kapalı alanın kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. (20.04.2022)
İŞYERİ RUHSATI İLE TABELA UNVANLARININ FARKLILIĞI HAKKINDA UYARI (15.04.2022)
1- Büyükdikili Mahallesi 12226 ada 59 nolu parselde (Büyükdikili Mahallesi 93001 Sokak No:10/2 Seyhan/ADANA) 160,00m²’lik Prefabrik kapalı alanın, kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. 2- Büyükdikili Mahallesi 12226 ada 59 nolu parselde (Büyükdikili Mahallesi 93001 Sokak No:10/1 Seyhan/ADANA) 378,00m²’lik Betonarme kapalı alanın, kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. (13.04.2022)
“Belediyemiz sınırları dâhilinde ve sorumluluğunda bulunan cadde ve sokaklarda, mülkiyeti Belediyemize ait 94 adet Billboard, 77 adet İki Yüzlü Reklam Vitrini, 2 adet Afiş Değiştiricili İki Yüzlü Reklam Vitrini, 8 adet Sabit Megalight, 5 adet Afiş Değiştiricili Megalight ve 2 adet Silindir Reklam Kulesinden oluşan kent mobilyalarının ilan ve reklam amacı ile kullanım haklarının ihaleye çıkarılarak 3 yıllığına kiraya verilmesi” işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ve arttırma suretiyle ihale edilecektir. (13.04.2022)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (13.04.2022)
İlimiz Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi 94 Ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 17.11.2021 tarih ve 254 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. (4.04.2022)
Adana İli Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 993 ada 60 parselde hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nin 04.11.2021 tarih ve 94 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 11.01.2022 tarih ve 11 sayılı kararı ile onaylanmıştır (28.03.2022)
Belediyemizin 2022 Mali Yılına ait uygulanacak olan ücret tarifesi 07.03.2022 Tarih ve 29 Sayılı Meclis kararı ile güncellenmiştir. 2022 yılı harç tarifesi Resmi Gazetenin 27.11.2021 tarih ve 31672 saylı tebliğinde yeniden değerleme oranı % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir. (7.03.2022)
Aşağıda yeri, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı bulunan, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c. maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına yılık kirası yılı içerisinde 2 eşit taksitte ödenmek şartı ile 16.03.2022 tarihinde saat 15.00’da Osmaniye İli Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:12, Valilik bitişiği Merkez/Osmaniye adresinde bulunan Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet binası 1.Katta, İl Encümeni toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır. (2.03.2022)
Mahalli İdareler Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmelik hükümleri uyarınca aranan genel ve özel şartları taşıyarak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılmaya hak kazananlara ilişkin duyurudur. (14.02.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Kocavezir Mahallesi TR2 nolu trafo alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (8.02.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi 4375 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller 4376 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 4377 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 parseller, 4378 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 4379 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 4380 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 4381 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 4382 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 4383 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 4384 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 4385 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 4386 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 parseller, 4387 ada 1, 2, 17, 18 parseller, 4388 ada ada 1, 2, 17, 18 parseller, 4389 ada 1, 2, 17, 18 parseller, 4390 ada 1, 2, 11, 12 parseller, 4391 ada 20 parsel, 4392 ada 8 parsel , 4394 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 12253 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. Maddesi gereğince parselasyon planı yapılmıştır. (28.01.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi Mevkii'nde, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan "İlave Polimer Cips ve Polyester Üretim Tesisleri ve Yardımcı Tesisler (Atıksu Arıtma Tesisi, Depolama ve Isıl Güç) Kapasite Artışı" projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza Çevrimiçi ÇED süreci Yönetim Sisteminden sunulan ÇED Raporu, İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. (21.01.2022)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (17.01.2022)
SEYHAN BELEDİYESİ 2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU (15.01.2022)
06.01.2022 Tarih ve E-89780865-153-22339 Sayılı Genelge Doğrultusunda Canlı Müzik izinleri Hakkınnda (12.01.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Barbaros(Mıdık) Mahallesi kentsel dönüşüm alanı sınırları içerisinde yer alan 15180 ada,1,2,3, ve 4 numaralı parseller ile çevresini kapsayan yaklaşık 2 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2021 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (10.01.2022)
T.C. SEYHAN BELEDİYESİ 2022 YILI EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TARİFESİ HAKKINDA (5.01.2022)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı, Barboros, Bey, Dağlıoğlu ve Havuzlubahçe Mahallelerini kısmen kapsayan, yaklaşık 413 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2021 tarih ve 190 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. (4.01.2022)
İlimiz Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 15168 ada 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 72 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 18.11.2021 tarih ve 257 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır (29.12.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. (28.12.2021)
Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahallelerinde yaklaşık 446 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2021 tarih ve193 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. (28.12.2021)
Aşağıda yeri, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı bulunan, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c. maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına yılık kirası yılı içerisinde 6 eşit taksitte ödenmek şartı ile 05.01.2022 tarihinde saat 15.00’da Osmaniye İli Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:12, Valilik bitişiği Merkez/Osmaniye adresinde bulunan Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet binası 1.Katta, İl Encümeni toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır. (24.12.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı Mahallelerinde yaklaşık 150 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve16 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2021 tarih ve 191 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır (22.12.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Gülbahçesi, Akkapı Mahallelerinde 423 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 39 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2021 tarih ve 200 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır (20.12.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2021 tarih ve 218 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır. (17.12.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahallelerinde 203 hektrar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 27 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2021 tarih ve 195 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır (14.12.2021)
Banka Promosyon İhalesi Sonuç İlanı (29.11.2021)
İlçemiz; Sarıhamzalı Mahallesi, 12779 ada, 19 parsele yönelik hazırlanan Uygulama imar planı değişikliği Seyhan ilçe Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih ve 79 sayılı kararı ile, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 249 sayılı kararları ile de onaylanmıştır. Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin (b) bendine göre "30" (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır. (25.11.2021)
Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'ndan İhale İlanı (25.11.2021)
Mülkiyeti Belediyemize ait Döşeme Mahallesi 4233 ada 34 nolu parselde (Döşeme Mah. 60001 Sk. No:6/1 Seyhan/ADANA) bulunan 367m² kullanım alanlı kapalı alanın kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi. (23.11.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yalmanlı Mahallesi 110 nolu parsel içinde (Açık adrese göre; Yalmanlı Mahallesi 9005 Sokak No:16/B) Seyhan / ADANA adresinde), bulunan 25 m² işyerinin kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. (20.10.2021)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827[BY1] [BY2] [BY3] [BY4] sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur. (19.10.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2211 ada ve 15419 ada (eski 4234, 4235,4236 ve 4237 numaralı adalar) yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/828 E. Sayılı 2021/19 K. Sayı ile 2019/695 E. 2021/18 K. Sayılı iptal kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2021 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (12.10.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi, Sakarya Mahallesi, (Tapunun İstiklal Mahallesi) 11159 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin kuzeyi be kuzeybatısındaki alana yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nin 06.07.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (11.10.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar, Yenimahalle, Döşeme ve Bahçeşehir Mahallelerinde muhtelif alanlarda 6 adet trafo alanı oluşturulmasına yönelik, 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih, 56 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2021 tarih, 223 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (11.10.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 2147 ada kuzeyi ve Sarıhamzalı Mahallesi 202 ada civarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan İlçe Belediyesi’nin 04.12.2019 tarih ve 124 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanmıştır (23.09.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 ha alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik kabul edilen itirazlar, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2021 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (8.09.2021)
İlçemiz; Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahalleri kapsamında yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, Seyhan ilçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 94 sayılı kararları ile onaylanarak askıya çıkmış ve söz konusu plana 6 adet itiraz yapılmıştır. (1.09.2021)
Ekli listede adresleri bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı statüsünde bulunduğu ve de can ve mal emniyeti açısından tehlikeli yapılar kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapıların sahiplerine ulaşılamadığından yapı sahiplerine 30 gün süre ile ilanen tebliğ olunur. (1.09.2021)
SEYHAN BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TARİFESİ HAKKINDA DUYURU (31.08.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 1654 ada, 409,410,412,ve 452 nolu parseller ve batısındaki ana yollara yönelik, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih, 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (27.08.2021)
3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereği ekteki metruk yapı listesidir. (27.07.2021)
Mülkiyeti Belediyemize ait çeşitli taşınmazların kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca belirli süre ile kiralama işi. (14.07.2021)
Mülkiyeti Belediyemize ait Kanalüstü (Yeşilyurt) Mahallesi 12846 ada 4 nolu parselde (Yeşilyurt Mah. 70069 Sk. No:9 Zemin Kat Seyhan/ADANA) Yeşilyurt Mahallesi Çok amaçlı Belediye Hizmet Tesisi içerisinde bulunan 490,00m² kullanım alanlı işyerinin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi. (23.06.2021)
İlçemiz sınırları içerisinde “ Sanayi alanı ve Küçük Sanayi Alanı(KSA) alanlarında minimum parsel büyüklüğünün 1000 m² olup, parsel cephesi 20 metreden az olamaz. Yapılar ayrık, bitişik ve blok nizamda yapılabilir” şeklinde Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2021 tarih, 2 sayılı kararı ile onaylanan plan notu değişikliği Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.03.2021 tarih, 77 sayılı kararı ile “… Sanayi ve küçük sanayi alanlarında minimum parsel büyüklüğünün 1000 m² olarak düzenlenmesi şeklinde “ plan notunun kabulü” şeklinde tadilen onaylanmıştır. (31.05.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Uçakalanı, Gülbahçesi, Akkapı, Dağlıoğlu Mahallesi civarında yaklaşık 1370 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediyesi’nin 03.01.2017 tarih ve 108 sayılı kararı alınarak Bu planının, Onur, Şakirpaşa Mahallesinde yaklaşık 52 hektarlık kısmı Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 15.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı tadilen onaylanmıştır. (31.05.2021)
Adana İli Seyhan İlçesi sınırlarında yaklaşık 14 km uzunluğundaki 154 kv Güney Adana T.M- Sasa T.M enerji iletim hattının 3.5 km’lik kısmına yönelik olarak hazırlanan ve Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarih ve 25 sayılı kararı ile onaylanan plana yönelik olarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2021 tarih ve 114 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (25.05.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Ova, Uçak, Gülbahçesi, Zeytinli ve Aydınlar Mahalleleri’nde “Trafo Alanları”na yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2021 tarih ve 107 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (25.05.2021)
Mülkiyeti Belediyemize ait Akkapı Mahallesi 3803 ada 2 nolu parselde bulunan Bey Mahalle Merkez Binasının zemin katında bulunan 65m² kullanım alanlı Ofisin (İşyeri) kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi (16.04.2021)
Mülkiyeti Belediyemize ait Kanalüstü Mahallesi 12846 ada 4 nolu parselde (Yeşilyurt Mah. 70069 Sk. No:7 Zemin Kat) Yeşilyurt Mahallesi Çok amaçlı Belediye Hizmet Tesisi içerisinde bulunan 365m² kullanım alanlı Deponun kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 2 yıl süre ile ihale edilmesi işi. (6.04.2021)
Çeşitli parklar içindeki büfelerin kullanım hakkı ihalesi ilanıdır. (31.03.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Sarıhamzalı Mahallesi 8840, 12170, 12226 ve 12236 nolu adalara yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 118 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 10.03.2021 tarih ve 69 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır (31.03.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 8955 ada, 20 parsele yönelik Adana Valiliği Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından teklif edilen 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.03.2021 tarih ve 78 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (30.03.2021)
İlimiz Seyhan İlçesi Uçakalanı Mahallesi 1752 ada 97 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi Seyhan İlçe Belediyesinin 03.12.2020 tarih ve 77 sayılı kararı alınarak, Adana Büyükşehir Belediyesinin 10.02.2021 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (25.03.2021)
Adana Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndan açık teklif usulü kiralama ilanı. (5.03.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi mahkeme kararları doğrultusunda iptal edilen otogar alanına yönelik “yerleşik konut alanı( Taks:0.40, E:1.01 Yençok:41.00 m), resmi kurum alanı(E:0.50 Yençok:7.50 m,), park alanı ve akaryakıt ve servis istasyonu (E:0.50, Yençok:7.50 m)” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.02.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (26.02.2021)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi 1612 ada 30-31-32 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2021 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (11.02.2021)
Belediyemize ait, Kurtuluş (Sümer) Mahallesi 69156 sokak No:20/E adresinde bulunan Park içerisindeki müştemilat binasının kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 1( Bir ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir. (20.01.2021)
İlgi sayılı Başkanlık Olur yazısı ile 11.04.2007 tarihli ve 26490 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği uyarınca, Belediyemizde münhal bulunan ve ekte gönderilen boş kadrolar için görevde yükselme eğitimi ve sınavı sonucuna göre atama yapılması planlanmaktadır. Görevde yükselme eğitimi ve sınavına girmek isteyen personellerin, ilgili yönetmeliğin 5'inci bölümünde yer alan görevde yükselme esasları bölümünün 17'nci maddesinin b) ve c) bentlerinde yer alan şartları taşıyanların, atanmak istedikleri kadro unvan ve derecesini belirten dilekçelerini yönetmeliğin 18'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca en geç 15.01.2021 tarihi mesai bitimine kadar İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir. (7.01.2021)
Belediyemize ait, Tapunun Kanalüstü mahallesi 2094 ada 2 nolu parsel içerisinde bulunan(Tellidere mahallesi 72081 sk. No:6/A) 55,00 m2 kullanım alanlı işyerinin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3( üç ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir. (11.11.2020)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi 10395 ada 11, 12 ve 13 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.10.2020 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (5.11.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 2147 ada kuzeyi ve Sarıhamzalı Mahallesi 202 ada civarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan İlçe Belediyesi’nin 04.12.2019 tarih ve 124 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanmıştır (3.11.2020)
SIFIR ATIK SİSTEMİNE GEÇİŞ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN EKİPMANLAR SATIN ALINACAKTIR (28.10.2020)
Ekli listede adresleri bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı statüsünde bulunduğu ve de can ve mal emniyeti açısından tehlikeli yapılar kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapıların sahiplerine ulaşılamadığından yapı sahiplerine 30 gün süre ile ilanen tebliğ olunur. (27.10.2020)
21.10.2020 tarih ve 1051-1052 sayılı belediyemiz Encümen kararları ile vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak üzere , belediyemize ait Gülbahçesi Mahallesi, Obalar Caddesi, 362 Ada üzerinde bulunan alanda her hafta Cuma günü yaz dönemi saat 06:00-21:00 , kış dönemi saat 06:00-20:00 ‘de kurulması ve kaldırılması uygun görülen Gülbahçesi Kapalı Semt Pazarı’nın ilgi ekli duyurunun belediyemiz web sitesinde en az yedi gün yayınlanması duyurusudur. (21.10.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 ada 7 parsel güneyine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 25 sayılı kararı alınarak onaylanan planlar Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2020 tarih ve 129 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır (30.09.2020)
Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve ekte belirtilen meskenler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre (Kapalı Teklif Usulü) satılacaktır. (9.09.2020)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Pınar Mahallesi 10441 ada 2 parselin güneybatısına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 116 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (4.09.2020)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Yolgeçen Mahallesi 12179 ada 1 parsele (Yeni 13602 ada 1 parsel) yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 128 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (4.09.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 8826 ada 7 parsel güneyine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2020 tarih ve 25 sayılı kararı alınarak onaylanan planlar Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2020 tarih ve 129 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır (4.09.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Şakirpaşa Mahallesi 12389 ada 1 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 115 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (4.09.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Arslandamı Mahallesi 1024 ada 26 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2020 tarih ve 131 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (4.09.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Mithatpaşa, Namıkkemal Mahallelerinde 275 ha alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih 48 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih 94 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (10.08.2020)
1- Zeytinli mahallesi 12056 ada 19 nolu parselde bulunan , zeminde 72,5m² kullanım alanlı işyerinin olarak kullanım hakkının 3(Üç ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. 2- Zeytinli mahallesi 12056 ada 19 nolu parselde bulunan , zeminde 14m² kullanım alanlı işyerinin olarak kullanım hakkının 3(Üç ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. (29.07.2020)
Harcama yetkisinin 27/02/2020 tarihli onayı ile Adana İli, Seyhan İlçesi, Büyükdikili Mahallesi 2219 ada 6, 7 ve 8 parseller, 2220 ada 26, 27, 28 ve 29 parseller, Küçükdikili Mahallesi 2220 ada 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 parseller, 2221 ada 12, 13, 14 ve 15 parseller, 2222 ada 10, 11, 12, 13 ve 14 parseller, 2223 ada 8, 9 ve 10 parseller, 2224 ada 3 parsel, 2225 ada 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 parseller, 2226 ada 6 ve 7 parseller, Sarıhamzalı Mahallesi 2227 ada 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 parseller, 2228 ada 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 parselleri kapsayan alanda kök parseller olan Büyükdikili Mah. 896, 897, 898, 1105, 1106, 1111, 1112, 1113 parsellerine, Küçükdikili Mah. 481, 549, 550, 645, 675, 678, 679, 680, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 728, 729, 730, 743, 747, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 760 parseller, 1889 ada 1 ve 2 parseller, 1890 ada 1 parsel, Sarıhamzalı Mah. 262, 263, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 770, 793, 794, 795 nolu parsellere dönülerek 22/02/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan "ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK" gereği, 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19 maddelerine göre tekrar imar uygulaması yapılacaktır. (28.07.2020)
Ekli listede adresleri bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı statüsünde bulunduğu ve de can ve mal emniyeti açısından tehlikeli yapılar kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapıların sahiplerine ulaşılamadığından yapı sahiplerine 30 gün süre ile ilanen tebliğ olunur. (2.07.2020)
Döşeme mahallesi 60001 sokakta bulunan Yaşar Kemal Kültür Merkezi içerisindeki 2m²  yüzölçümlü standın ''Nikah salonu fotoğraf ve video çekim standı'' olarak kullanım hakkının 1( bir ) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır. Sucuzade Mahallesi Saydam caddesi üzerinde 120 araç kapasiteli tam otomatik katlı otoparkın kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkılacaktır. (1.07.2020)
Ekte tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, hizalarında gösterilen tarih ve saatte 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri SABUNCU Bulvarı No:53 Seyhan/ADANA adresinde bulunan Adana ValiliğiYerleşkesi Defterdarlık E. Blok Zemin Kat Eğitim Salonunda toplanacak olan İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. (23.06.2020)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Narlıca Mahallesi 10105 adaya yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 41 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (23.06.2020)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi 1025 ada 14 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (16.06.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 12.06.2019 tarih 52 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.11.2019 tarih 329 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (29.05.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Gürselpaşa, Tellidere, Şakirpaşa, Bahçeşehir Mahallelerinde muhtelif alanlarda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih 50 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 22.11.2019 tarih 326 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (29.05.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 1654 ada 28- 29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 37- 38- 39- 40- 41- 42- 43- 44- 45- 46- 47- 48- 49- 50- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 66- 67- 69- 70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84- 85- 86- 88- 89- 91- 92- 93- 94- 95- 96- 97- 98- 99- 100- 101- 102- 103- 104- 105- 106- 146- 109- 110- 111- 112- 113- 114- 115- 116- 117- 118- 119- 120- 121- 122- 123- 124- 125- 126- 127- 128- 129- 130- 132- 133- 134- 135- 136- 137- 138- 139- 140- 141- 142- 143 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 40 sayılı kararı ile 1 adet itiraz dilekçesi onaylanmıştır. (29.05.2020)
Belediyemize ait, Tapunun Kanalüstü mahallesi 2094 ada 2 nolu parsel içerisinde bulunan(Tellidere mahallesi 72081 sk. No:6/A) 55 m2 kullanım alanlı işyerinin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılarak 3( üç ) yıl süre ile kiraya verilmesi işidir. (27.05.2020)
GEZİ, KÜLTÜREL AKTİVİTE, CENAZE VB ETKİNLİKLER İÇİN KİLOMETRE BAZLI MİDİBÜS VE OTOBÜS KİRALANMASI HİZMET ALIMI İŞİ (4.04.2020)
ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR (31.03.2020)
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KAMYON VE İŞ MAKİNELERİ KİRALAMA HİZMETİ İŞİ (24.03.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi 3218 ada 13 nolu parseli kapsayan alan üzerinde yer alan 10 metre imar yolunun kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2020 tarih ve 37 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (18.03.2020)
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALIMI İŞİ (16.03.2020)
BELEDİYEMİZ MÜDÜRLÜKLERİNİN İHTİYACI OLAN MATBUAT VE MUHTELİF TANITIM MALZEMELERİ BASKI HİZMETİ ALIMI İŞİ (9.03.2020)
BELEDİYEMİZ SORUMLULUĞUNDAKİ MUHTELİF MAHALLELERDE PREFABRİK KİLİTLİ BETON ELEMANLAR KULLANILARAK YOL, KALDIRIM VE YAĞMUR OLUĞU YAPILMASI İŞİ (5.03.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Uçakalanı, Gülbahçesi, Akkapı, Dağlıoğlu Mahallesi civarında yaklaşık 1370 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi Seyhan İlçe Belediyesi’nin 03.01.2017 tarih ve 108 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 15.01.2019 tarih ve 10 sayılı kararı tadilen onaylanmıştır. (21.02.2020)
Adana İli Seyhan İlçesi Kurtuluş, Cemalpaşa, Çınarlı, Reşatbey, Döşeme Mahalleleri’nde yaklaşık 300 ha alan hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik kabul edilen itiraz dilekçelerine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.12.2019 tarih ve 379 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (17.02.2020)
AKKAPI MAHALLESİ DÜŞLER ATÖLYESİ İKMAL İNŞAAT YAPIM İŞİ (13.02.2020)
BELEDİYEMİZ SORUMLULUK SINIRLARINDA BULUNAN MUHTELİF NOKTALARA TEKSTİL ATIK KUMBARALARININ YERLEŞTİRİLMESİ İŞİ (12.02.2020)
Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı Mahallesi (8475 ada 1 parsel eğitim tesis alanı sınırları içerisi) ADN-13 nolu trafo alanına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.01.2020 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (7.02.2020)
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ PLASTİK MASA VE PLASTİK KOLTUK ALIMI (4.02.2020)
YAŞAR KEMAL KÜLTÜR Merkezi içerisinde yer alan 2m2 yüzölçümlü standın "Nikah Salonu Fotoğraf ve Video Çekim Standı" kullanım hakkı verilmesi ihalesi (29.01.2020)
OCAK TAŞINDAN KONKASÖRLE KIRILMIŞ VE ELENMİŞ 0-25 MM (1'') LİK TEMEL MALZEMESİ VE BÜYÜK DİKİLİ ASFALT ŞANTİYESİ STOKHOLÜNE NAKLİ (28.01.2020)
SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE KULLANILMAK ÜZERE TEMİZLİK MALZEMELERİ ALIMI İŞİ (15.01.2020)
GÜ-NEP Dayanıklı Tük. Mal. Paz. San. ve Tic. A.Ş. nin dilekçesi ile Adana ili, Seyhan ilçesi, Döşeme Mahallesi 9546 ada 6, 7 ve 8 nolu parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar kanunun 18. ve 19. Maddelerine göre arazi ve arsa düzenlemesi Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 15.01.2020 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (15.01.2020)
ADANA - SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TEMİNİ İŞİ (14.01.2020)
SEYHAN BELEDİYESİ KEDİ MAMASI ALIMI YAPILMASI İŞİ (10.01.2020)
Adana ili, Seyhan ilçesi, Mıdık Mahallesinde (118 Nolu Uygulama Bölgesi) 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 19. maddeleri uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 08.01.2020 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (8.01.2020)
Adana ili, Seyhan ilçesi, Akkapı Mahallesi (20 Nolu Bölge I. Kısım) 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ve 19. maddeleri uyarınca yapılan arazi ve arsa düzenlemesi, Seyhan İlçe Belediyesi Encümeninin 08.01.2020 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanmıştır. (8.01.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi 2180 ada 10 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi (6.01.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi 10861 ada ve kuzeybatısına yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı (6.01.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi, Şakirpaşa Mahallesi 9720 ada 28 parsel ve batısında kalan alan, 9725 ada 20-21-22-23-24 parsellere yönelik... (2.01.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Onur, Ova, Sarıhamzalı, Uçak, Uçakalanı, Akkapı, Yenidam Mahalleleri 5.Etap 1.Kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği teklifi (2.01.2020)
ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele, Danışma ve Destek Hattı (2.01.2020)
İlimiz Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 15168 ada 3 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi (27.12.2019)
Adana İli Seyhan İlçesi, İlimiz Seyhan İlçesi, Küçükdikili Mahallesi 2222 Ada 13 Parsel, 2223 ada 8 nolu parselin batısında kalan alan ve 2223 ada 8 ve 9 nolu parsellere yönelik Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı (23.12.2019)
Adana İli Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 11297 ada 2 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait teklif (17.12.2019)