17 MAYIS 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 17.00’DE BELEDİYEMİZ YAŞAR KEMAL KÜLTÜR MERKEZİNDE TOPLANACAK OLAN BELEDİYE MECLİSİNİN MAYIS 2021 AYINA AİT GÜNDEMİ

 1. Belediyemiz 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi talebi.
 2. Belediyemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamındaki memur ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesine göre istihdam edilen personele Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için yetkili sendika ile toplu iş sözleşmesi yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi.
 3. Meclis divanında yedek katip üyeliğinin boşalması sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi gereğince yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere yerine yeni yedek katip üyenin belirlenmesi ile ilgili talep.
 4. Kent Meydanı Projesi kapsamında Sucuzade Mahallesinde bulunan binanın bazı bağımsız bölümlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre 1 (bir) yıllığına Adana Tapu ve Kadastro XXIII. Bölge Müdürlüğüne kiraya verilmesi ve kira bedelinin belirlenmesi talebi.
 5. Belediyemiz araç işletme sahasında bulunan çalışır durumdaki elektromekanik katlı otoparkın ve Sucuzade Mahallesi Saydam Caddesi üzerinde bulunan elektromekanik katlı otoparkın mekanik ve elektronik ekipmanları ile birlikte satışının onayı talebi.
 6. İlimiz Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2211 Ada ve 15419 Ada ( Eski 4234, 4235, 4236 ve 4237 Numaralı Adalar) Yönelik Adana 2. İdare Mahkemesinin 2019/828 Esas 2021/19 Sayılı Kararı ve Adana 2. İdare Mahkemesinin, 2019/695 Esas 2021/18 Sayılı Kararı Doğrultusunda Hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi ile ilgili İmar, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Emlak, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 7. Adana İli, Seyhan İlçesi Gürselpaşa, Pınar, Fatih Mahallelerinde yaklaşık 295 Ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar, Kentsel Dönüşüm, Deprem ve Afet, Tüketiciyi Koruma, Hesap İnceleme, İnsan Hakları,  Sosyal Hizmetler, Turizm, AB Dış İlişkiler, Araştırma ve Geliştirme,  Kadın ve Erkek Eşitliği, Engelli Hakları, Bilim Teknoloji ve Elektronik Belediyecilik Müşterek Komisyon Raporu.
 8. Adana İli, Seyhan İlçesi, Hadırlı, Koyuncu ve Yalmanlı Mahallelerinde yapılacak olan kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 6’şar adet bilirkişi seçiminin yapılması ile ilgili Emlak, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan ve Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Tarife, Halkla İlişkiler, Gençlik ve Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 9. İlimiz Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 2553 ada 3, 4 ve 21 nolu parsellerin çekme mesafesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi.
 10. İlimiz Seyhan İlçesi Bahçeşehir Mahallesi yaklaşık 94 ha alanda hazırlanan Seyhan İlçe Belediyesi'nin 10.06.2016 tarih ve 75 sayılı kararı alınarak, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 16.06.2017 tarih ve 252 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının plan notlarına yönelik değişiklik teklifi.
 11. İlimiz Seyhan İlçesi, Sarıhamzalı Mahallesi, 8840, 12170, 12226, 12236 adalarda çekme mesafelerine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili 1 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi teklifi.
 12. Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde Gayrimenkul satışı için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 90. maddesine göre komisyonunda görevlendirilecek 2 asil 2 yedek meclis üyesi seçilmesi ile ilgili teklif.
 13. Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne bağlı olan Şehir Planlama biriminin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bağlanmasına ilişkin Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklif.
 14. Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmetler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili teklif.