İlgili Mevzuat

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde tanımlanan idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda arabulucuya başvurulmuş olması, 12/10/2017 tarihli ve 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3’üncü maddesinde dava şartı olarak belirlenmiştir.

Başkanlık Makamının 25.06.2019 tarihli Olur'u ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun, "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15'inci maddesinin 8'inci fıkrası gereğince Belediyemizi temsilen Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

02 Haziran 2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği" nin "İdarenin Temsili" başlıklı 18'inci maddesinin 2'nci fıkrasında; "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar. Arabulucular görüşmeler kapsamında yapacakları davetlerde öncelikle bu bilgileri esas alır." hükmü bulunmaktadır.