I. GENEL BİLGİLER

A. MİSYON VE VİZYON:

MİSYONUMUZ

Seyhan Belediyesi, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, halkçı, katılımcı ve çağdaş bir anlayış içinde karşılar; sosyal, kültürel kaynaşma ve kentlilik kültürünün tesisini öncelikle bulur. İlçesinin tarihi ve kültürel mirasını koruyarak geliştirir.”

Temel görevimiz; vatandaşlarımızın birer Seyhanlı olarak içinde yaşamaktan mutluluk ve gurur duydukları, çağdaş Seyhan’ın oluşmasını sağlamak ve bu süreçte tüm çalışanları ile Seyhan halkının her zaman ve her koşulda kesintisiz hizmetinde olmaktır.

VİZYONUMUZ

Belediyemizin vizyonu, “Seyhan’ı vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, hemşehrilerinin huzurlu, mutlu, sağlıklı yaşam ve ‘değerli’ hissettikleri, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak kıymetlenen çağdaş ve özgün bir kent haline getirmek.’’

B. MÜDÜRÜN YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 1. Müdürlüğü Başkanlık makamına karşı temsil eder.
 2. Belediyenin insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yaparak hizmet üretim gücünün ve hizmet kalitesinin arttırılması, personelin Müdürlükler arasında etkinlik ve verimliliğini sağlayacak şekilde dağıtarak Müdürlüklerin personel ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar.
 3. Müdürlüğün üst yöneticisi olarak müdürlüğün her türlü teknik ve idari işlerini kanun, yönetmelik, talimat, bildiri ve genelgeler doğrultusunda en iyi şekilde sevk ve idaresini sağlar.
 4. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak,  tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar.
 5. Müdürlük yönetiminde tam yetkili olarak kendine bağlı personelin yetişmesini ve başarılı olmasını sağlar.
 6. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci amiri olup, personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar. 
 7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyon oluşturur.
 8. Sorumlu olduğu müdürlüğün görev alanına giren tüm mevzuatın kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.
 9. Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

C. İnsan Kaynakları:

1. Memur ve Sözleşmeli Personele İlişkin Görevler:

 1. Memur personelin kurum içi ve dışı görevlendirme, kadro ve unvan değişikliği, açıktan atama, geçici görevlendirme işlemlerinin yapılması.
 2. Memur personelin aylık terfi işlemlerinin yapılması, terfisi gelen personel için gerekli onayların alınarak ilerlemesinin sağlanması.
 3. Memur ve sözleşmeli personelin yıllık izin, hastalık izini ve ücretsiz izin takiplerinin yapılması ve tahakkuk birimine bildirilmesi. İzin öncesi ve sonrası göreve başlama ve görevden ayrılma işlemlerinin yapılması.
 4. Memur kadro ve sicil defterlerine özlük ve terfi bilgilerinin işlenmesi.
 5. Memur personel ile ilgili her türlü bilginin (özlük, eğitim, kurum ve emeklilik) HİTAP’a (Hizmet Takip Programı) girilmesi ve güncel tutulması.
 6. Memur personelin SGK’lı hizmet birleştirme, askerlik ve doğum borçlanma, öğrenim intibakı işlemlerinin yapılması.
 7. Memur, sözleşmeli ve vekil personelin özlük dosyasını titizlikle arşivleyerek muhafaza etmek.
 8. Kurumlar arası naklen atama işlemleri ile Belediyemizden nakil giden ve belediyemize nakil gelen personelin özlük dosyalarının gittikleri kuruma devren gönderilmesi, gelenlerin ise teslim alınması.
 9. Memur Mal Bildirim formlarının teslim alınması ve özlük dosyasında muhafaza edilmesi.
 10. Emeklilik hizmet yıllarını tamamlayanların ve emekliliğe ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemlerini yapmak.
 11. Memur ve sözleşmeli personelin talebi üzerine ilgili kuruma verilmek üzere hizmet ve görev belgesi hazırlamak.
 12. İzinli, raporlu ve görevli giden müdür ve başkan yardımcılarının vekalet yazıları yazılarak dağıtımını yapmak.
 13. Vefat eden memurların dul ve yetimlerine maaş bağlanması için SGK ile gerekli yazışmaları yapmak.
 14. Memurların özlük haklarına ilişkin çeşitli kurumlardan gelen bilgi ve belge taleplerine karşı gerekli yazışmaları yaparak cevap vermek.
 15. Yeşil pasaport talebi olan memur personele, gerekli şartları taşıyor ise pasaport formu düzenlemek.
 16. Kurumun ihtiyacı doğrultusunda norm kadroya uygun olarak kadro iptal-ihdas işlemi yapmak.
 17. Memur ve sözleşmeli personelin sendikalara üye olma ve istifa etme aşamalarında gerekli mevzuatı uygulamak. Sendika üye giriş-çıkışları ile ilgili tahakkuk birimine maaş dönemleri güncel liste hazırlamak.
 18. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına girerek başarılı olan memur personelin ilgili kadroya atanması için gerekli işlemlerini yapmak.
 19. Sözleşmeli personelin işe başlama sırasında ve her yılbaşında sözleşmelerinin hazırlanması, diğer evrakları ile birlikte ÇŞB Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesi.
 20. Valilik veya Kaymakamlık tarafından yürütülen idari soruşturmalar ile ilgili,  Belediyemiz memur ve sözleşmeli personeline yönelik ilgili gerekli tebliğ-tebellüğ işlemlerini yürütmek.
 21. Memur personelin disiplin kurulu, disiplin soruşturması ve/veya disiplin cezası ile ilgili yazışmaları ve diğer işlemleri yapmak. Soruşturmanlara, ilgili personelin soruşturmaya esas bilgi ve belgelerini yollamak.
 22. Memur ve sözleşmeli personel olarak atanma talepleri ile CİMER ve bilgi edinme başvurularını inceleyip cevap vermek. İş talep dilekçelerinin incelenip sonuçlandırılması, uygun görülenlerin göreve başlama işlemlerinin yapılması.
 23. Başbakanlık KAYSİS (Elektronik Kamu Bilgi Yönetimi Sistemi) üzerinden, Belediyemiz imza yetkililerinin bilgilerinin sisteme girişlerinin yapılarak, düzenli olarak güncellenmesi.
 24. Devlet Personel Başkanlığının uygulama sayfasından belediyemiz kadrolu personelinin kadro unvan değişikliklerinin düzenli olarak güncellenmesi. Yeni bilgi girişlerinin (disiplin cezaları, kadro ihdasları vs.) yapılması ve takip edilmesi.
 25. Kamu kurumlarından gelen bilgi-belge talepleri ile oluşturulan kurul ve komisyonlara belediyemizi temsilen katılacak olanların isimlerinin, iletişim bilgilerinin yollanması.

2.  İşçi Personellere İlişkin Görevler

 1. Toplu İş Sözleşmesi gereği işçi personelin belirlenen senelik izin, ücretsiz izin ve sağlık raporlarının işlenmesi ve takip edilmesi.
 2. Taraf sendika ile yürütülen Toplu-İş Sözleşme görüşmelerine katılmak ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun öngördüğü evrakları tamamlanarak (yasal süresi içinde imzalanmadığı durumda yasal işlemleri yürütmek) Toplu İş Sözleşmesinden doğan ücret artışı ve diğer maddi haklarının özlük bilgilerine işlenmesi.
 3. Emekliliğe ayrılan, vefat eden ve istifa eden personelin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu işlemlerini yürütmek.
 4. Emekliliğe ayrılan işçilerin Kıdem Tazminatlarının hesaplanması ve her işçi için İşten Ayrılma Bildirgesinin internet ortamında SGK’ya bildirilmesi.
 5. 4904 sayılı Kanunun 21. maddesi gereğince, İŞ-KUR tarafından yerel düzeyde istihdam ve işgücü hareketlerini güncel ve güvenilir bir şekilde izlenmesini sağlamak amacıyla kamu ve özel kesim işyerlerinden iş ve işgücü konularında istenilen Aylık İşgücü Çizelgelerinin online olarak gönderilmesi.
 6. Engelli işçi ve eski hükümlü kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerini gerçekleştirirken, ayrılan engelli ve eski hükümlü personelin internet ortamında İŞKUR sayfasında ayrılış tarihlerini belirterek düşmek.

3. İŞKUR BÜROSU

Çalışma ve İş Kurumu Adana İl Müdürlüğü ile Belediyemiz arasında yapılan protokolle e-işkur üzerinden iş arayanların kaydını almak ve güncellemek, iş arayanların profiline uygun açık iş ilanını sorgulamak, iş başvurusunu almak ve başvurularını takip etmek. İşsizlik Sigortası başvurusu talep dilekçesini sisteme kayıt etmek ve talep dilekçesi ile ödeme planını sorgulamak. İşgücü uyum programlarına başvuru yapmak ve takip etmek.

4. MESLEKİ STAJ EĞİTİMİ-İCRA-VİZİTE

Belediyemizde staj yapmak isteyen lise ve üniversite öğrencilerinin kayıtlarının yapılması ve ilgili müdürlüklere yönlendirilmesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası kapsamında işlemlerinin yapılması.

Belediyemizde çalışan personelin 3. kişilere olan borçlarının takibi ile Tahakkuk birimiyle koordine içerisinde maaşlarından kesinti yaparak ilgili icra dosyasına yatırılmasını sağlamak. İcra müdürlüklerinden gelen maaş haciz müzekkerelerini ilgili kişiye tebliğ etmek.

Belediyemizde çalışan işçi personelin almış olduğu geçici iş göremezlik belgesinin SGK girişi takibini yapmak. İş göremezlik raporu olan personelin raporlu olduğu günleri tahakkuka bildirmek ve SGK’dan aldığı rapor ücretini belediye veznesine yatırma işlemlerini yapmak.

5- MAAŞ-TAHAKKUK ŞUBESİ

Tahakkuk dönemini hazırlayıp, puantaj aktarmak. Personelin izin, mesai, rapor, yasal alacak ve yasal kesintilerini kontrol ve oluşturulan döneme verileri aktarmak. Kanunda ve yönetmelikteki değişikliklerin programa aktarılmasını sağlamak. Tüm veri girişleri yapıldıktan sonra maaş ve ücret tahakkukunu yapmak. Tahakkuku yapılan maaşın icmallerini, ödeme emirlerini ve bordrolarını döküp tüm müdürlüklere dağıtmak. Aylık genel maaş bilgilerinin tamamını Mali Hizmetler Müdürlüğüne indirmek. Aylık genel maaşı kendi birimimiz için arşivlemek. SGK’ya e-bildirge ile aylık prim ve hizmet belgesini göndermek. Müdürün vereceği diğer işleri yapmak.

Belediyenin insan gücü planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapılması, hizmet üretim gücünün ve hizmet kalitesinin artırılması, personelin müdürlükler arasında etkinlik ve verimliliği sağlayacak şekilde dağıtılması.