Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü

ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Adana Seyhan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

 Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Adana Seyhan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde uygulanır.

Tanımlar

Madde 3 - Bu yönetmelik uygulamasında;

 1. Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı
 2. Belediye:  Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Seyhan Belediyesi’ ni,
 3. Başkanlık: Seyhan Belediye Başkanlığı’nı,
 4. Meclis: Seyhan Belediye Başkanlığı Meclisi’ni,
 5. Encümen: Seyhan  Belediye Başkanlığı Encümeni’ni,
 6. Başkan Yardımcısı: Seyhan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 7. Müdür: Seyhan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü’nü,
 8. Müdürlük:  Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ nü,
 9. Birim: Seyhan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü birimlerini,
 10. Birim Sorumlusu: Seyhan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü birim Sorumlularını,
 11. Personel: Seyhan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bağlı çalışanlarını
 12. Harcama Yetkilisi: Birim müdürünü,
 13. Harcama Talimatı: Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,
 14. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

Dayanaklar

Madde 4 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b bendi uyarınca ve bu kanuna bağlı diğer tüzük,yönetmelik,yönerge ve genelge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

a) Evrak Kayıt Birimi

b) Kentsel Dönüşüm Birimi                                                  

c) Riskli Yapı Birimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ nün Görevi

Madde 6 – Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü,

 1. 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” ve ilgili yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde tüm iş ve işlemleri yapmak,
 2. Şahıs resmi kurum ve özel kuruluşların müracaat ve taleplerine ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yasal süresinde gerekli iş, işlem ve yazışmaları yaparak ilgililerine bilgi vermek,
 3. Lisanslı kurum veya kuruluşun dilekçe ekinde sunduğu riskli yapı klasörünü içerik ve teknik düzenleme yönünden incelemek, hesaplarını kontrol etmek,
 4. Dosyada belirtilen çalışmaların uygun yapılıp yapılmadığını ve yapının durumunu mahallinde inceletmek,
 5. Eksiklik ve yanlışlık tespit edilmesi halinde raporları düzenleyen kurum ve kuruluşlara iade etmek,
 6. Riskli yapı kapsamına sokulan binalar için tebligat sürecini kontrol ve takibini yapmak,
 7. Eksikliklerin giderilmesi sonrasında rapora konu riskli yapıyı yasal süre içinde ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirmek,
 8. İncelenen dosya içeriği ve mahal inceleme sonuçları uygunsa ’’riskli bina tespit raporu inceleme formu’’ nu doldurarak onaylamak.
 9. Denetleme sonucu onay veya geri bildirim işlemlerini dijital ortamda Bakanlık programı (A.R.A.A.D.NET) üzerinden sonuçlandırmak,
 10. Tapu Müdürlüklerince ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapılmasından sonra maliklerce riskli yapı tespitine itiraz edilmesi halinde itirazın incelenerek, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 11. İtiraz olmaması halinde yıkılmıştır tutanağı ve yıkım ruhsatı düzenlemek, yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında Ulusal Adres Veri Tabanı UAVT sisteminde binanın yıkıldığını onaylamak
 12. Yasal süre içinde riskli yapının yıkılması veya yıktırılması sürecini takip etmek, konuyla ilgili olarak diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,
 13. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerini / yazılarını inceleyerek yanıtlamak.
 14. Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarının tespiti ve ilanı ile ilgili her türlü arazi çalışmasını yapmak, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekliyle dosyaları hazırlamak,
 15. Bakanlık/Başkanlık veya Müdürlükçe tespit edilerek riskli alan veya rezerv yapı alanı olarak ilan edilen-edilecek ada, alan veya bölgeye ait altlık haritaları temin etmek gerekiyor ise ilave harita çalışmaları yapmak/yaptırmak.
 16. Riskli alan veya rezerv yapı alanı olarak çalışma yapılacak alanlarda eşzamanlı çalışmalarla mevcut mikro bölgeleme harita bilgileri ile alanda yapılmış parsel bazlı zemin etüt raporları ve gerekiyorsa yer bilimsel etüt raporu veya ek çalışmaları yaparak/yaptırarak zemin yapısının özelliklerini belirlenmesini sağlamak.
 17. Alanın üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma risk durumunu gösteren teknik rapor hazırlamasını sağlamak,
 18. Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri temin edilmesini sağlamak,
 19. Çalışma alanındaki mevcut yapı stokunun tespiti için belirlenmiş olan ada, alan veya bölgedeki yapı stokunun ilmi ve teknik yöntemlerle mahallinde gözlemsel veya gerekiyorsa malzeme bilgilerine dayanarak bina statik sisteminde gereken düzeyde inceleme ve büro çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 20. Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş çalışma alanlarındaki yapılacak plan çalışmalarının altlık verilerini ve ön çalışmasını yapmak/yaptırmak,
 21. Zemin yapısı bilgileri ile yapılara ait kimlik ve statik sistem bilgilerini kayıt altına alıp istendiğinde kullanılabilirliklerini sağlamak,
 22. Kentsel dönüşüm alanı olarak çalışılan ada, alan veya bölgelerde çalışmaları yönlendirmek İlgili Müdürlük ile ortak çalışmalarda bulunmak gerekiyor ise dış danışmanlık kuruluşlarından veya yetkin firmalardan plan teklif, öneri ve hizmet satın almak,
 23. Çalışma alanındaki güncel nüfus ve yoğunluk bilgilerini temin etmek,
 24. Kentsel dönüşüm proje çalışmaları ile ilgili istenen anda ve detayda sunum hazırlamak,
 25. Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen ada, alan veya bölgede kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası SPK lisanslı gayrimenkul şirketlerine arsa ve bina değerleme raporlarını hazırlatmak,
 26. Kentsel dönüşüm projelerinin ekonomik ve iktisadi matematiksel modellemelerini yapmak,
 27. Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen veya yapılan ada, alan veya bölgelerde çalışma öncesi veya çalışma yürütülürken belli aralarda ve gerektiğinde çalışmalardan etkilenen halkı bilgilendirerek projeye katılımını sağlamak,
 28. Çalışma alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek, sorunlara öneriler geliştirmek ve çözülmesini sağlamak,
 29. Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş çalışma alanlarındaki altyapı, üstyapı, yol yeşil alanları da kapsayan kentsel dönüşüm projeleri yapmak,
 30. Yapılacak tüm teknik, teknolojik, özel mesleksel çalışma gerektiren altlık çalışmaları veya tasarım ve dönüşüm projeleri için gerekli teknik danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak,
 31. Kentsel dönüşüm hakkında genel veya çalışma yapılacak bölgede halkı bilgilendirme amaçlı yazılı veya görsel kitap, broşür, reklam, ilan ile ulusal veya uluslar arası panel, konferans, eğitim, seminer vb. tanıtım çalışmaları yapmak,
 32. Stratejik hedef veya politikalar doğrultusunda uzun, orta veya kısa dönemli plan, kentsel dönüşüm ve projeleri hazırlamak/hazırlatmak,
 33. 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesindeki çalışmalar için Encümen kararı alınması gereken hallerde Encümene dosya hazırlamak,
 34. Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlar ve Belediye Meclisine sunmak
 35. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

Kentsel Dönüşüm Müdürü’ nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 Madde 7 - Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek, müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak  diğer kurumlarla veya kurum içi Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
 2. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
 3. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütmek. Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlayarak uygulamaya koymak.
 4. Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve  sürekli güncel halde bulundurmak.
 5. Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 6. Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
 7. İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.
 8. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç/personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Hedeflere  uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 9. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 10. Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporuna eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemelerini ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak.
 11. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini, yıllık yatırım  programını hazırlamak.
 12. 31.12.2005 Tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede    yayımlanarak 01.01.2006 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Biriminin  Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemlerden Müdürlüğünü ilgilendirenleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne Kontrole göndermek.
 13. İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak.
 14. Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak. Bu amaca uygun olarak müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 15. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek.
 16. Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.
 17. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ile 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.
 18. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek , teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
 19. Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek veya havale ettirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 20. Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına rapor vermek. Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.
 21. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 22. Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek. Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.
 23. Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini sağlamak.
 24. Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak.
 25. Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip olmak.
 26. Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, gizli işsizliği önlemek ve birim içi çalışma akışını kontrol etmek.

Madde 8 - Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Müdürlüğü; Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;
 2. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,
 3. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,
 4. Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,
 5. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 6. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya,
 7. Alt birimlerindeki personellere yetki devretmeye ve gerektiğinde devrettiği yetkiyi geri almaya,
 8. Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,
 9. İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya      ve yaptırmaya,
 10. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,
 11. İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve  belgeyi istemeye,
 12. Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,
 13. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 14. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,
 15. Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,
 16. Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden başkan yardımcısı ve başkan onayıyla görüş sormaya,
 17. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Madde 9 - Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

 1. Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
 2. Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,
 3. Gerektiğinde Belediye Encümenine,
 4. Kolektif çalışma gerektiren konularda; çalışmanın öznesi durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludurlar.

Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

 1. Sayıştay’a,
 2. İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
 3. Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,
 4. İç Denetim organlarına, gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

Birim Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10 - Birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir:

 1.  

Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak,

Müdürlüğe bağlı tüm teknik elemanların yasalar doğrultusunda çalışmalarını izlemek denetlemek ve çalışmaları koordine etmek,

Resmi kurum ve kuruluşlar ile Belediyenin Müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara imza atmak,

Birimine gelen dilekçe veya evrakı ilgili personele havale etmek,

Elemanlarının meslek ve yetenekleri doğrultusunda görev dağılımını yapmak,

Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak, uygulama birliğini sağlayarak elemanlar arasındaki teknik görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları gidermek,

Personelin Görevlerini gereği gibi yerine getirmesinden ve yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdüre karşı sorumludur.

Evrak Kayıt Birimi Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 11 - Evrak Kayıt Birimi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Müdürlüğe gelen evrakların kaydedilmesi, EBYS üzerinden havale edilen evrakların ilgili personele iletilmesinin sağlanması,
 2. Müdürlük personelinin hazırlamış olduğu evrakların onay işlemlerinin takip edilmesi, giden evrakların kaydedilerek ilgili yerlere gönderilmesi,
 3. Gelen/Giden evrakların arşivlenmesinin sağlanması,
 4. Müdürlüğün ihtiyacı olan kırtasiye ve teknik malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli talebin yapılması, malzemelerin depolanması ve gerektiği zamanlarda ihtiyaç sahiplerine temin edilmesi,
 5. Müdürlük arşivinin düzen ve tertibinin sağlanması, genel arşiv ile koordinasyonun sağlanması,
 6. Müdürlük personelinin mesai olurları, puantaj ve arazi tazminatlarının hazırlanması ve ilgili Müdürlüğe iletilmesi,
 7. Birim kapsamında yapılan tüm çalışmaların, yürürlükteki kanunlar ve teknik esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile ilgili üst yöneticiye bilgi vermek,
 8. Müdürlüğe ihale kanuna göre alımı yapılan tüm Tüketim malzemelerine Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, (T.M.Y.Örnek No:5)
 9. Girişi yapılan tüketim malzemelerinin Harcama birimlerine Taşınır İşlem Fişi ile çıkışının yapılması sağlamak, (T.M.Y.Örnek No:5)
 10. Avans işlemlerinde alınan malzemelerin Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlara alınmasını sağlamak, (T.M.Y.Örnek No:5)
 11. Alımı yapılan Dayanıklı Taşınırlara (Demirbaş) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, (T.M.Y.Örnek No:5)
 12. Dayanıklı Taşınırları Zimmet Fişi ile alımı yapılan Harcama Birimine teslim etmek, (T.M.Y.Örnek No:6/A)
 13. Dayanıklı taşınırlara Sicil No sunu gösterir Barkod yapıştırmak,
 14. 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre alımı yapılan Mal, Yapım, Hizmet işleri için Muayene raporunu hazırlamak ve muayene komisyonunca imzalanmasını sağlamak,
 15. İşlemleri tamamlanan dosyaların kontrolünü yapıp ödeme yazı ile Mali Hizm. Md.ne gönderilmesini sağlamak,
 16. Dayanıklı Taşınırların (Demirbaşların) takibini yapmak,
 17. Dayanıklı Taşınır (Demirbaş) listelerini hazırlamak, odalara asılmasını ve güncelliğinin sağlanmasını kontrol etmek,
 18. Eskimiş ve kullanım ömrü dolmuş Dayanıklı Taşınırların (Demirbaş) düşülmesini sağlamak,
 19. Harcama Birimi adına her yıl Sayım Tutanağının (Örnek No:12), Taşınır Sayım Döküm Cetvellerinin (Örnek No:13), Taşınır Yönetim Hesap Cetvellerinin (Örnek No:14) hazırlamasını ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 20. Birimi ile ilgili yürüteceği tüm çalışmaların öncesinde birim müdürüne bilgi vermek,
 21. Sorumluluğu altındaki tüm işleri ve çalışanları denetlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak.

Kentsel Dönüşüm Birimi Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 12 – Kentsel Dönüşüm Birimi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili kanunlar kapsamında;

 1. Şahıs resmi kurum ve özel kuruluşların müracaat ve taleplerine, ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yasal süresinde gerekli iş, işlem ve yazışmaları yaparak ilgililerine bilgi vermek,
 2. Lisanslı kurum veya kuruluşun dilekçe ekinde sunduğu riskli yapı klasörünü içerik ve teknik düzenleme yönünden incelemek, hesaplarını kontrol etmek,
 3. Dosyada belirtilen çalışmaların uygun yapılıp yapılmadığını ve yapının durumunu mahallinde inceletmek,
 4. Eksiklik ve yanlışlık tespit edilmesi halinde raporları düzenleyen kurum ve kuruluşlara iade etmek,
 5. Riskli yapı kapsamına sokulan binalar için tebligat sürecini kontrol ve takibini yapmak,
 6. Eksikliklerin giderilmesi sonrasında rapora konu riskli yapıyı yasal süre içinde ilgili Tapu Müdürlüğüne bildirmek,
 7. İncelenen dosya içeriği ve mahal inceleme sonuçları uygunsa ’’riskli bina tespit raporu inceleme formu’’ nu doldurarak onaylamak,
 8. Denetleme sonucu onay veya geri bildirim işlemlerini dijital ortamda Bakanlık programı (A.R.A.A.D.NET) üzerinden sonuçlandırmak,
 9. Kira yardım müracaatlarını almak, evrakları incelemek, eksikleri tamamlatmak,
 10. Kira yardım müracaat evrakları tamamlanmış hak sahiplerinin toplu başvuru toplu icmal listesi ve ek formlarını tanzim etmek,
 11. Hazırlanan toplu icmal listesi ve ek formlarını ay sonu itibari ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek,Bakanlıkça kira yardım parasının Belediye hesabına yatırılması halinde hak sahipleri hesaplarına dağılımının yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğüne hak sahipleri ödemeler listesini göndermek,
 12. Tapu Müdürlüklerince ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligat yapılmasından sonra maliklerce riskli yapı tespitine itiraz edilmesi halinde itirazın Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 13. İtiraz olmaması halinde yıkılmıştır tutanağı ve yıkım ruhsatı düzenlemek, yıkım işlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında Ulusal Adres Veri Tabanı UAVT sisteminde binanın yıkıldığını onaylamak
 14. Yasal süre içinde riskli yapının yıkılması veya yıktırılması sürecini takip etmek, konuyla ilgili olarak diğer Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,
 15. Kişilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek ilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.

Riskli Yapı Birimi Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 13 – Riskli Yapı Birimi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1.  Şahıs kurum ve kuruluş müracaat ve taleplerine ilgili yasa ve mevzuatlar çerçevesinde yasal süresinde gerekli iş, işlem ve yazışmaları yaparak ilgililerine bilgi vermek.
 2. Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanlarının tespiti ve ilanı ile ilgili her türlü arazi çalışmasını yapmak, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekliyle dosyaları hazırlamak,
 3. Bakanlık/Başkanlık veya Müdürlükçe tespit edilerek riskli alan veya rezerv yapı alanı olarak ilan edilen-edilecek ada, alan veya bölgeye ait altlık haritaları temin etmek gerekiyor ise ilave harita çalışmaları yapmak/yaptırmak.
 4. Riskli alan veya rezerv alanı olarak çalışma yapılacak alanlarda eşzamanlı çalışmalarla mevcut mikro bölgeleme harita bilgileri ile alanda yapılmış parsel bazlı zemin etüt raporları ve gerekiyorsa yer bilimsel etüt raporu veya ek çalışmaları yaparak/yaptırarak zemin yapısının özelliklerini belirlenmesini sağlamak.
 5. Alanın üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma risk durumunu gösteren teknik rapor hazırlamasını sağlamak,
 6. Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri temin edilmesini sağlamak,
 7. Çalışma alanındaki mevcut yapı stokunun tespiti için belirlenmiş olan ada, alan veya bölgedeki yapı stokunun ilmi ve teknik yöntemlerle mahallinde gözlemsel veya gerekiyorsa malzeme bilgilerine dayanarak bina statik sisteminde gereken düzeyde inceleme ve büro çalışmaları yapmak / yaptırmak,
 8. Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş çalışma alanlarındaki yapılacak plan çalışmalarının altlık verilerini oluşturmak ve plan ön çalışmasını yapmak / yaptırmak,
 9. Zemin yapısı bilgileri ile yapılara ait kimlik ve statik sistem bilgilerini kayıt altına alıp istendiğinde kullanılabilirliklerini sağlamak.
 10. Kentsel dönüşüm alanı olarak çalışılan ada, alan veya bölgelerde çalışmaları yönlendirmek İlgili Müdürlük ile ortak çalışmalarda bulunmak gerekiyor ise dış danışmanlık kuruluşlarından ve yetkin firmalardan plan teklif, öneri ve hizmet satın almak.
 11. Çalışma alanındaki güncel nüfus ve yoğunluk bilgilerini temin etmek,
 12. Kentsel tasarım ve dönüşüm proje çalışmaları ile ilgili istenen anda ve detayda sunum hazırlamak.
 13. Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen ada, alan veya bölgede kentsel dönüşüm öncesi ve sonrası SPK lisanslı gayrimenkul şirketlerine arsa ve bina değerleme raporlarını hazırlatmak.
 14. Kentsel dönüşüm projelerinin ekonomik ve iktisadi matematiksel modellemelerini yapmak.
 15. Kentsel dönüşüm yapılması düşünülen veya yapılan ada, alan veya bölgelerde çalışma öncesi veya çalışma yürütülürken belli aralarda ve gerektiğinde çalışmalardan etkilenen halkın bilgilendirerek proje katılımını sağlamak.
 16. Çalışma alanında karşılaşılan sorunları tespit etmek, sorunlara öneriler geliştirmek ve çözülmesini sağlamak.
 17. Kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenmiş çalışma alanlarındaki altyapı, üstyapı, yol yeşil alanlarını da kapsayan kentsel tasarım ve dönüşüm plan ve projeleri yapmak/yaptırmak.
 18. Yapılacak tüm teknik, teknolojik, özel mesleksel çalışma gerektiren altlık çalışmaları veya tasarım / dönüşüm projeleri için gerekli teknik danışmanlık hizmeti alınmasını sağlamak.
 19. Kentsel dönüşüm hakkında genel veya çalışma yapılacak bölgede halkı bilgilendirme amaçlı yazılı veya görsel kitap, broşür, reklam, ilan ile ulusal veya uluslar arası panel, konferans, eğitim, seminer vb. tanıtım çalışmaları yapmak.
 20. Stratejik hedef veya politikalar doğrultusunda uzun, orta veya kısa dönemli plan, kentsel tasarım ve dönüşüm projeleri hazırlamak/hazırlatmak.
 21. 6306 sayılı yasa ve ilgili mevzuat çerçevesindeki çalışmalar için Encümen kararı alınması gereken hallerde Encümene dosya hazırlamak.
 22. Meclis Kararı alınması gereken durumlarda dosya hazırlayarak ve Belediye Meclisine sunmak.
 23. Kentsel tasarım ve dönüşüm çalışma alanındaki sorunlarını tespit edebilmek için Toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı halkın olumlu veya olumsuz görüşlerini, önerilerini değerlendirebilmek için gerekli anketleri yapmak rapor halinde sunmak.
 24. İşlem gereği yapılması gereken kurum kuruluş iç ve dış yazışmaları yapmak.
 25. Diğer kamu kurumlarınca yapılacak çalışmalarda gerekli protokolleri hazırlamak ve uygulamayı denetlemek.
 26. İhale düzenlenmesi halinde ihale dosyasının hazırlanması, kontrollük, muayene, kabul, kesin hesap gibi tüm ihale sürecini yürütülmesi sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 14 – Bu yönetmelikte konu edilmeyen durumlar karşısında 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile Başkanlık Genelgeleri göz önüne alınarak işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 15 - Bu yönetmelik Seyhan Belediye Meclisi’ nin kabulü ve web sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 - Bu yönetmelik hükümleri Seyhan Belediye Başkanı adına Kentsel Dönüşüm Müdürü tarafından yürütülür.