T.C.

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ

KÜLTÜR ve SOSYAL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 - Bu yönetmelik, Adana İli Seyhan İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görev ve çalışma esaslarını belirler.

Kapsam

Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri, Adana İli Seyhan İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde uygulanır.

Dayanak

Madde 3 - Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin b bendi uyarınca ve bu kanuna bağlı diğer tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu yönetmelik uygulamasında;

 1. Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Seyhan İlçe Belediyesi’ ni,
 2. Başkanlık: Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı’nı,
 3. Meclis: Seyhan İlçe Belediye Meclisi’ni,
 4. Encümen: Seyhan İlçe Belediye Encümeni’ni,
 5. Başkan Yardımcısı: Seyhan İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 6. Müdür: Seyhan İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,
 7. Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nü,
 8. SEYMER: Seyhan İlçe Belediyesi Meslek Edindirme Merkezleri’ ni,
 9. Birim: Seyhan İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birimlerini,
 10. Birim Sorumlusu: Seyhan İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü birim Sorumlularını,
 11. Personel: Seyhan İlçe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı çalışanları,
 12. Harcama Yetkilisi: Birim müdürünü,
 13. Harcama Talimatı: Hizmetin gerekçesi ile yapılacak işin konusu, tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme yöntemi ve hizmeti gerçekleştirecek görevlinin yazılı olduğu belgeyi,
 14. Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevini yürüten kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon Yapısı

Madde 5 - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

 1. Evrak Takip Birimi
 2. Kültür ve Sanat Etkinlikleri Birimi
  1. Tiyatro Birimi
  2. Müzik Birimi
  3. Halk Oyunları Birimi
 3. SEYMER Birimi
 4. Kültür Merkezi İşletme Birimi

Madde 6 - Müdürlüğün organizasyon şeması aşağıda verildiği gibidir :

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

          Görev, Yetki Ve Sorumluluklar

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün Görevi

Madde 7 – Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

 1. İlçe halkına hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,
 2. Yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumlan, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
 3. Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,
 4. Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
 5. Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,
 6. Müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, sanat atölyeleri kurmak,
 7. Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,
 8. Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,
 9. Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu desteklemek,
 10. Halkın ihtiyaçlarını tespit ve çözümüne katkıda bulunmak, beceri ve iş kazandırmak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek, kursiyerlerin ürünlerinin sergilenmesini sağlamak ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
 11. SEYMER’ lerde, Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan denetimlerde tespit edilen hususlarla ilgili gereğini yapmak veya yapılmasını sağlamak.
 12. Belediye kültür merkezinde bulunan salon ve fuaye alanlarında belediye tarafından ve/veya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel organizasyon kuruluşları veya vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek olan kültürel ve sanatsal etkinliklerinin koordinasyonlarını sağlanmak,
 13. Belediye tiyatro topluluğu tarafından ücretsiz tiyatro oyunları sergilemek,
 14. Yerel kültür öğelerine sahip çıkmak için kültürel mirasımızın bir parçası olan halk oyunlarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla halk oyunları kursları düzenlemek, belediye halk oyunları topluluğu ile halk oyunları yarışmalarında belediyeyi temsil etmekle görevlidir.
 15. Ülkemizdeki ve kentimizdeki kültür mirasımızın önemli değerlerini, şehrimizin önemli sanatçılarını anma günleri gerçekleştirmek.
 16. Kent Konseyi çalışmalarını organize etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’ nün Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 8 -  Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün görevleri aşağıda belirtildiği gibidir.

 1. Müdürlük çalışmalarını yasal mevzuata uygun olarak yürütmek, her türlü yasal mevzuat değişikliklerinde Müdürlük çalışmalarını yeniden düzenlemek ve çalışanların yasal mevzuata ve değişikliklere uyum sağlamasını temin etmek, müdürlüğün görevleri ile ilgili olarak diğer kurumlarla veya kurum içi Müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak.
 2. Müdürlük adına yapılacak harcamalarda harcama yetkilisi ve ihalelerde ihale yetkilisi sıfatıyla gerekli işlemleri yapmak.
 3. Müdürlüğün Görev ve Çalışma Yönetmeliği hazırlık çalışmalarını yürütmek. Müdürlük çalışmalarıyla ilgili gerek duyulduğu takdirde; yönetmelikler ve yönergeler hazırlamak.
 4. Müdürlüğün çalışma programlarını (günlük, haftalık, aylık ve yıllık) hazırlamak ve sürekli güncel halde bulundurmak.
 5. Müdürlüğüne ait taşınırlarla ilgili olarak taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin görevlendirilmesi ve taşınır kayıt işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 6. Müdürlüğe kayıtlı her türlü taşınır ve taşınmaz malların iyi kullanılmasını ve korunmasını sağlamak.
 7. İş güvenliğinin ilgili yönetmelik ve prosedürlere uygun olarak sağlanması için her türlü önlemi almak, faaliyetlerin denetlenmesini sağlamak.
 8. Stratejik plan ve performans yönetimi kapsamında süreç/personel performanslarının arttırılması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak. Hedeflere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
 9. Müdürlüğün yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 10. Harcama Yetkilisi olarak her yıl iş ve işlemlerin tahsis edilen kaynakların planlanmış amaçlara ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını, uygulanan iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliği konusunda yeterli güvenceyi sağladığını, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini, verilen bilgilerin doğruluğunu içeren İç Kontrol Güvence Beyanını düzenlemek ve Birim Faaliyet Raporuna eklemek. Yılda en az bir kez İç Kontrol düzenlemelerini ve İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmeye tabi tutmak.
 11. Müdürlüğün yıllık bütçe tekliflerini ve varsa yıllık ücret tarifelerini, yıllık yatırım programını hazırlamak.
 12. 31.12.2005 Tarih ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2006 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan “İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” Hakkında Yönetmeliğin 4.bölümünde sayılan ve Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrolüne Tabi Mali Karar ve İşlemlerden Müdürlüğünü ilgilendirenleri, Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne Kontrole göndermek.
 13. İç ve Dış mali denetim sırasında denetçilere talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak ve gerekli kolaylığı sağlamak.
 14. Müdürlüğünde iç kontrolün etkili bir şekilde yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri hazırlamak. Bu amaca uygun olarak müdürlüğüyle ilgili mali işlemlerin süreç akış şemalarını hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak.
 15. Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanmış ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olduğunu kontrol etmek.
 16. Giderlerin gerçekleştirilmesi için; ödeme emri belgesini imzalamak ve net ödeme emri belgesi ile eki belgelerini Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne gönderilerek ilgili muhasebe hesaplarına alınmasını sağlamak.
 17. Müdürlüğün yazışmalarının yazışma kurallarına uygun, süresi içinde ve doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak ile 1.derece imza yetkilisi sıfatıyla paraflamak veya imzalamak.
 18. Müdürlüğün iş ve işlemleri ile ilgili araştırma, soruşturma, denetim ve teftişlerde Müdürlüğün çalışmaları hakkında bilgi ve belge vermek , teftiş ve denetim raporlarının gereğinin yapılmasını sağlayarak cevaplandırmak.
 19. Müdürlüğe gelen evrakı incelemek, ilgilisine havale etmek veya havale ettirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak. Yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısına rapor vermek. Başkanlık Makamından gelen görev ve talimatların yaptırılmasını sağlamak.
 20. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlardan gelen müdürlüğün çalışma alanıyla ilgili talepleri ve şikâyetleri değerlendirmek, süresi içinde gereğinin yapılmasını ve cevaplandırılmasını sağlamak.
 21. Müdürlük çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilgili yerlere bildirmek. Müdürlük personelinin çalışma performanslarını değerlendirmek.
 22. Müdürlüğe yeni gelen veya görev yeri değişen personelin oryantasyon eğitimini sağlamak.
 23. Disiplin Amiri sıfatıyla müdürlük personelinin disiplinle ilgili işlemlerinin yapılmasını sağlamak. Astlarından gelen teklif, talep ve şikâyetleri değerlendirerek gerekli gördüğü hususlarda düzenlemeler ve işlemler yapmak.
 24. Müdürlükteki personelin izin işlemlerinde imza yetkisine sahip olmak.
 25. Yönetimindeki personele görev vermek, yaptıkları işleri denetlemek, gerektiğinde uyarmak, bilgi ve rapor istemek.Çalışanların iş koordinasyonunu ve motivasyonunu sağlamak, birim içi çalışma akışını kontrol etmek.

Madde 9 - Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün yetkileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Müdürlüğü; Başkanlık Makamına, Belediyenin diğer müdürlüklerine, müdürlüğün alt birimlerine ve personeline karşı doğrudan;
 2. Belediyenin karar organlarına, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına ve gerektiğinde gerçek ve tüzel kişilere karşı ise Başkanlık Makamının izni ve onayıyla, şahsen ya da evrak üzerindeki imzasıyla temsil etmeye,
 3. Personeli, ekipmanı ve müdürlüğün sahip olduğu bilgi ve kaynakları sevk ve idare etmeye,
 4. Bütçe ödeneklerini kullanmaya ve Harcama Talimatı vermeye,
 5. Gerçekleştirme görevlilerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 6. İhalelerde ihale yetkilisi tarafından onaylanan ihale kararına istinaden sözleşmeyi imzalamaya,
 7. Başkanlık makamına; yeni alt birimler kurma, alt birimleri ayırma ya da birleştirme alt birimlerin adlarını ve fonksiyonlarını değiştirme konusunu teklif etmeye,
 8. İdari ve teknik konularda talimatlar vermeye, araştırma ve inceleme yapmaya ve yaptırmaya,
 9. Performans ölçümü ve istatistiki çalışma yapmaya ve yaptırmaya,

11)İş ve işlemleri kontrol etmeye ve denetlemeye, iş ve işlemlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeye,

 1. Çalışma gurupları oluşturmaya, görevlendirmeler yapmaya,
 2. Taşınır mal kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemeye ve görevlendirmeye,
 3. Görevlerini yerine getirmeyen ve talimatlara uymayan personel hakkında disiplin sürecini başlatmaya,
 4. Toplantı düzenlemeye ve toplantıyı yönetmeye,
 5. Gerekli gördüğü konularda Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden başkan onayıyla görüş sormaya,
 6. İşlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğu önlemek için yasal her türlü tedbiri almaya yetkilidir.

Madde 10 - Müdürlük bünyesinde görev yapan müdürün sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir.

Müdürlüğün ve müdür olarak görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygun olarak yürütülmesinde;

 1. Belediye Başkanına ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına,
 2. Başkanın bilgisi dahilinde Belediye Meclisinin ilgili ihtisas komisyonlarına,
 3. Gerektiğinde Belediye Encümenine,
 4. Kolektif    çalışma     gerektiren      konularda;      çalışmanın      öznesi     durumundaki müdürlüklere veya müdürlere ya da kurullara karşı sorumludurlar.

Müdürlüğün ve müdür olarak kendilerinin görev alanlarına giren konulardaki iş ve işlemlerin hukuka ve belediye mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi sürecinde, Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla;

 1. Sayıştay’a,
 2. İlgili Bakanlıkların denetim organlarına,
 3. Belediye Meclisinin Denetim Komisyonuna,
 4. İç Denetim organlarına, gerekli bilgi  ve belgeleri   zamanında  ve  eksiksiz  olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

Başkanlık Makamını bilgilendirmek kaydıyla; adli ya da idari inceleme ve soruşturma aşamasında, adli ya da idari inceleme ve soruşturmayı yürüten organlara gerekli bilgi ve belgeleri zamanında ve eksiksiz olarak ulaştırmakla sorumludurlar.

Birim Sorumlularının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11 - Birim sorumlularının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtildiği gibidir:

 1. Kendine verilen işleri, ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yürütüp, süresinde bitirilmesini sağlamak,
 2. Müdürlüğe bağlı tüm teknik elemanların yasalar doğrultusunda çalışmalarını izlemek denetlemek ve çalışmaları koordine etmek,
 3. Resmi kurum ve kuruluşlar ile Belediyenin Müdürlükleri arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak üzere resmi yazışmalara imza atmak,
 4. Birimine gelen dilekçe veya evrakı ilgili personele havale etmek,
 5. Elemanlarının meslek ve yetenekleri doğrultusunda görev dağılımını yapmak,
 6. Uygulamada eksiklik ve aksaklıkları giderici tedbirler almak, uygulama birliğini sağlayarak elemanlar arasındaki teknik görüş farklılığından doğan anlaşmazlıkları gidermek,
 7. Personelin Görevlerini gereği gibi yerine getirmesinden ve yetkilerini zamanında ve gereğince kullanılmasından Müdüre karşı sorumludur.

Evrak Takip Birimi Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 12 - Evrak Takip Birimi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Müdürlüğe gelen evrakların kaydedilmesi, EBYS üzerinden havale edilen evrakların ilgili personele iletilmesinin sağlanması,
 2. Müdürlük personelinin hazırlamış olduğu evrakların onay işlemlerinin takip edilmesi, giden evrakların kaydedilerek ilgili yerlere gönderilmesi,
 3. Gelen/Giden evrakların arşivlenmesinin sağlanması,
 4. Müdürlüğün ihtiyacı olan kırtasiye ve teknik malzeme ihtiyaçlarının belirlenerek gerekli talebin yapılması, malzemelerin depolanması ve gerektiği zamanlarda ihtiyaç sahiplerine temin edilmesi,
 5. Müdürlük arşivinin düzen ve tertibinin sağlanması, genel arşiv ile koordinasyonun sağlanması,
 6. Müdürlük personelinin mesai olurları, puantaj ve arazi tazminatlarının hazırlanması ve ilgili Müdürlüğe iletilmesi,
 7. Birim kapsamında yapılan tüm çalışmaların, yürürlükteki kanunlar ve teknik esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmesi ile ilgili üst yöneticiye bilgi vermek,
 8. Müdürlüğe ihale kanuna göre alımı yapılan tüm Tüketim malzemelerine Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, (T.M.Y.Örnek No:5)
 9. Girişi yapılan tüketim malzemelerinin Harcama birimlerine Taşınır İşlem Fişi ile çıkışının yapılması sağlamak, (T.M.Y.Örnek No:5)
 10. Avans işlemlerinde alınan malzemelerin Taşınır İşlem Fişi ile kayıtlara alınmasını sağlamak, (T.M.Y.Örnek No:5)
 11. Alımı yapılan Dayanıklı Taşınırlara (Demirbaş) Taşınır Mal Yönetmeliğine göre Taşınır İşlem Fişi düzenlemek, (T.M.Y.Örnek No:5)
 12. Dayanıklı Taşınırları Zimmet Fişi ile alımı yapılan Harcama Birimine teslim etmek, (T.M.Y.Örnek No:6/A)
 13. Dayanıklı taşınırlara Sicil No sunu gösterir Barkod yapıştırmak,
 14. 4734 sayılı kanunun 22/d maddesine göre alımı yapılan Mal, Yapım, Hizmet işleri için Muayene raporunu hazırlamak ve muayene komisyonunca imzalanmasını sağlamak,
 15. İşlemleri tamamlanan dosyaların kontrolünü yapıp ödeme yazı ile Mali Hizm. Md.ne gönderilmesini sağlamak,
 16. Dayanıklı Taşınırların (Demirbaşların) takibini yapmak,
 17. Dayanıklı Taşınır (Demirbaş) listelerini hazırlamak, odalara asılmasını ve güncelliğinin sağlanmasını kontrol etmek,
 18. Eskimiş ve kullanım ömrü dolmuş Dayanıklı Taşınırların (Demirbaş) düşülmesini sağlamak,
 19. Harcama Birimi adına her yıl Sayım Tutanağının (Örnek No:12), Taşınır Sayım Döküm Cetvellerinin (Örnek No:13), Taşınır Yönetim Hesap Cetvellerinin (Örnek No:14) hazırlamasını ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,
 20. Her türlü genelge, tebliğ, Yönetmelik ve başkanlık emirlerini ilgili personel, birimlere duyurmak,
 21. Müdürlüğü ilgilendiren konularda CİMER, Bilgi Edinme, Halk Masa vb. birimlerden gelen yazıların cevaplanmasını sağlamak.

Kültür     ve     Sanat      Etkinlikleri       Birimi      Personelinin        Görev,      Yetki      Ve Sorumlulukları

Madde 13 - Kültür ve Sanat Etkinlikleri Birimi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. İlçe halkına hizmet verecek kültürel, sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek,
 2. Yurt içi ve yurt dışındaki sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumlan, sanatçılar, bilim insanları vb. gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği içinde sanatsal, eğitsel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek,
 3. Bireysel ve toplumsal gelişmeyi güçlendirici eğitim, araştırma, sosyal-kültürel ve sanatsal faaliyetlere destek vermek,
 4. Toplumun bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, sempozyum, panel, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
 5. Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak,
 6. Sanatsal faaliyetleri geniş kesimlere yaymak için çalışmalar yapmak, bu amaçla sergiler açmak, müzik koroları oluşturmak, sanat atölyeleri kurmak,
 7. Toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttıran şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, konser vb. etkinlikler yapmak, yaptırmak,
 8. Özel gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun etkinlik ve organizasyonlar gerçekleştirmek,
 9. Belediye tarafından gerçekleştirilen ya da desteklenen kültürel ve sanatsal her türlü etkinliğin organizasyonunu desteklemek,
 10. Belediye tiyatro topluluğu tarafından ücretsiz tiyatro oyunları sergilemek,
 11. Yerel kültür öğelerine sahip çıkmak için kültürel mirasımızın bir parçası olan halk oyunlarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla halk oyunları kursları düzenlemek, belediye halk oyunları topluluğu ile halk oyunları yarışmalarında belediyeyi temsil etmek.
 12. Ülkemizdeki ve kentimizdeki kültür mirasımızın önemli değerlerini, şehrimizin önemli sanatçılarını anma günleri gerçekleştirmek.

SEYMER Koordinasyon Birimi Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 14 - SEYMER Koordinasyon Birimi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Halkın ihtiyaçlarını tespit ve çözümüne katkıda bulunmak, beceri ve iş kazandırmak amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek, bunun için gerekli her türlü koordinasyonu sağlamak,
 2. SEYMER’ lerde hizmet verecek eğiticilerin ve diğer personelin görevlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 3. SEYMER’ lerin faaliyetleri esnasında ihtiyaç duyduğu mal ve malzemelerin ve diğer ihtiyaçlarının teminini sağlamak,
 4. Kursiyerlerin ürünlerinin sergilenmesini sağlamak ve değerlendirilmesine katkıda bulunmak,
 5. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan denetimlerde tespit edilen hususlarla ilgili gereğini yapmak veya yapılmasını sağlamak.
 6. Düzenlenen eğitim ve kurs faaliyetleri ile ilgili her türlü dokümanın arşivlenmesini sağlamak.

Kültür Merkezi Büro Birimi Personelinin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

Madde 15 - Kültür Merkezi Büro Birimi personelinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

 1. Belediye Kültür Merkezinde bulunan salon ve fuaye alanlarında belediye tarafından ve/veya kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, özel organizasyon kuruluşları veya vatandaşlar tarafından gerçekleştirilecek olan kültürel ve sanatsal etkinliklerinin koordinasyonlarını sağlanmak,
 2. Kültür Merkezinde bulunan salon ve fuaye alanlarının günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma takvimlerini oluşturmak,
 3. Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan kültür ve sanat etkinliklerinin sergilenmesinde mekânsal olarak herhangi bir aksaklık olmaması için gerekli her türlü tedbiri almak veya aldırmak,
 4. Kültür    Merkezi    faaliyetleri     ile    ilgili   her    türlü    dokümanın     arşivlenmesini sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Madde 16 - Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile ilgili sair mevzuat hükümleri ve ayrıca Başkanlık Genelgeleri göz önüne alınarak işlem yapılır.

Yürürlük

Madde 17 - Bu yönetmelik Seyhan İlçe Belediye Meclisi’ nin kabulü ve web sitesinde yayımı ile yürürlüğe girer.

Madde 18- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte önceki yönetmelik yürürlükten kalkar.

Yürütme

Madde 19 - Bu yönetmelik hükümleri Seyhan ilçe Belediye Başkanı tarafından yürütülür.