BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısı, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2-(l) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b ve 48’inci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(l) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. Belediye: Adana Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kurulan Seyhan İlçe Belediyesi’ ni,
 2. Başkanlık: Seyhan İlçe Belediye Başkanlığı’nı,
 3. Meclis: Seyhan İlçe Belediye Meclisi’ni,
 4. Encümen: Seyhan İlçe Belediye Encümeni’ni,
 5. Başkan Yardımcısı: Seyhan İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı’nı,
 6. Müdür: Seyhan İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürü’nü,
 7. Müdürlük:  Basın ve Yayın Müdürlüğü’ nü,
 8. Birim: Seyhan İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü birimlerini,
 9. Birim Sorumlusu: Seyhan İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü birim Sorumlularını,
 10. Personel: Seyhan İlçe Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü’ne bağlı çalışanları,

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Personel, Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 4-(l) Adana Seyhan Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü, 22/02/2007 tarihli Resmi
Gazete de yayımlanan İçişleri Bakanlığının “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri
Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar hakkındaki Kararı gereğince, Seyhan Belediye

Meclisinin 07.07.2006 tarih 2006/56 kararıyla kurulmuştur.

Personel

MADDE 5 - (1) Bilgi İşlem Müdürlüğünün personel yapısı aşağıda

 1. Müdür
 2. Memur
 3. Sözleşmeli Personel
 4. İşçi şekildedir.

Teşkilat

MADDE 6-(l) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 1. İdari ve Mali İşler birimi
 2. Yazılım Geliştirme ve Uygulama Destek birimi
 3. Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi
 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Birimi
 5. Donanım ve Teknik Destek Birimi

Bağlılık

MADDE 7-(l) Bilgi İşlem Müdürlüğü Belediye Başkanının görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görev Yetki Ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Bilgi İşlem Müdürlüğünün görevleri;

 1. Hazırlanan yıllık programa uygun uzun, orta ve kısa vadeli Bilgi İşlem politikalarım düzenlemek,
 2. Belediyenin tüm Bilgi İşlem hizmetlerini yürütmek,
 3. Müdürlüğün Faaliyet Raporunu, Stratejik Plan ve Performans Programını hazırlamak,
 4. Kurumsal web sitesini kurmak, çalışılabilirliğinin sağlamak, Belediyeyi ilgilendiren bilgi, doküman, görsel ve haberlerin sistemli bir şekilde derlenerek internet ortamında yayınlamak ve verilerin güncellenmesinin sağlamak,
 5. Belediyemizin internet ve netvvork altyapısının kurmak ve devamlılığını sağlamak,
 6. Belediyenin ihtiyaç duyduğu yazılımları yapmak veya yaptırmak, Mevcut yazılım ve altyapı sistemlerini lisanslamak ve güncelliğini sağlamak,
 7. Belediyenin Coğrafi/ Kent Bilgi Sistemini kurmak ve güncel tutmak,
 8. Belediye bünyesinde bulunan bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. cihazların bakımını yapmak veya yaptırmak, sarf malzemelerini temin etmek,
 9. Gelişen bilişim teknolojileri izlemek, bu teknolojilerin belediyeye uyarlanabilmesi için idareye rapor sunmak,
 10. Bilişim teknolojileri konusunda, bilgii sağlamak.
 11. Bilgi işlemlem personelinin teknik eğitimlere katılmasını sağlamak.
 12. Belediye hizmet sınırları içerisinde, ilgili müdürlüklerle koordinasyon kurarak belediye çalışanlarına ve belde halkına bilişim teknolojileri alanında eğitim vermek,
 13. Belediyenin Elektronik posta ile SMS (bilgilendirme ve duyuru amaçlı) hizmetlerini vermek,
 14. Akıllı Kentler Projesine uygun, Kurum içerisindeki projelerin akıllı kentler projelerine uygun hale getirmek,
 15. Dijital arşiv oluşturulması çalışmalarını yönetmek, destek vermek, birimler arası koordinasyonu sağlamak,
 16. Bu yönetmelikte sayılan görevleri ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’na dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmak,

Bilgi İşlem Müdürünün Görev ve Yetkileri

MADDE 9- (1) Bilgi İşlem Müdürü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen, hız ve doğrulukla yapmak ve yürütmekle sorumludur. Müdür;

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,
 2. Müdürlüğün yapmakla yükümlü olduğu işleri alanına giren bütün işleri sevk ve idare etmek gereken denetimleri yapmak,
 3. Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 4. Çalışma ve stratejik planlarını, faaliyet raporlarını, performans programını hazırlatmak,
 5. Müdürlüğün daha verimli iş üretebilmesi için çalışmalar yapmak konu hakkında Başkanlık Makamına Müdürlük görüşü hazırlamak,
 6. Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,
 7. Belediye Başkanı’nın gözetimi ve denetimi altında, yürürlükteki mevzuat gereği Müdürlüğün sevk ve idaresini yapmak, gerektiğinde kadrolar arasında görevlerin dağıtılması, iş ve işlemlerin tanzimine ilişkin iç düzenlemeleri yapmak,
 8. Müdürlük personelinin, çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve işlerin düzenli olarak yürütülmesi için gereken önlemleri almak,
 9. Mesai saatlerini etkin ve verimli kullanılması ve personelin uyum içerisinde çalışmasını sağlamak,
 10. Çalışma ortamının iyileştirilmesi için çalışmalar vapmak, îş güvenliğini sağlamak.

Müdürlük personelinin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürlük bünyesinde bulunan personeller görevlendirmelere istinaden kendilerine verilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla yükümlüdür. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

MADDE 12- İdari ve Mali İşler birimi

 1. Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak,
 2. Dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,
 3. Belediyenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (ÇİMER) Koordinatörlüğü kapsamında, Müdürlüğe gelen ÇİMER Başvurularını ilgili birimlere havale etmek,
 4. Müdürlük ile ilgili her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,
 5. Müdürlük çalışanlarının özlük işlerini yapmak,
 6. Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,
 7. Müdürlüğün İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemlerini, hak ediş vb. her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,
 8. Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek, belediyenin bilişim araçlarının (sunucu, yazıcı, bilgisayar, fotokopi vb.) dökümünü çıkararak mevcut Yönetim Bilgi Sistemine (YBS) aktarmak,
 9. Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 13- Yazılım Geliştirme ve Uygulama Destek birimi

 1. Müdürlükçe geliştirilen projeler veya mevcut projelerden değişiklik/ilave yapılanlar için test planlarını hazırlamak, test senaryolarını oluşturmak, hazırlanan test senaryolarına göre testler gerçekleştirmek ve sorunsuz olarak işletime alınmasını sağlamak,
 2. Kurum içerisinde merkezi olarak kullanılan bütün yazılım ve uygulamalar kapsamında ihtiyaç duyulan desteğini vermek,
 3. Kent Bilgi Sistemi (KBS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Kent Bilgi Sistemi (KBS) vb. Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından işletilen otomasyon yazılımlarının belediyede verimli kullanılabilmesi için tüm birimlerle koordine!i çalışarak teknik destek, eğitim, vermek,
 4. Belediye ve bağlı birimlerinin otomasyonuyla ilgili analiz, tasarım, kodlama, test ve güncelleme çalışmalarının yapmak, ihtiyaç duyulan bilgisayar programlarının yazmak,
 5. Mobil belediyecilik uygulamalarını geliştirmek ve bakımını yapmak, Otomasyona geçirilecek işlerde detay analizleri yapmak, iş akış şeması düzenllemek,
 6. Kurumsal web sitesini kurmak, çalışılabilirlerinin sağlamak, Belediyeyi ilgilendiren bilgi, doküman, görsel ve haberlerin sistemli/ pir şekilde derlenerek internet ortamında yayınlamak ve verilerin güncellenmesinin sağlamak, 
 7. Tüm e-belediye uygulamaları, Kent Bilgi Sistemi (KBS), Yönetim Bilgi Sistemi (YBS), Elektronik Belge Yönetim sistemi (EBYS) vb. yazılımların entegre olarak kesintisiz ve verimli bir biçimde çalıştırılması için gerekli desteği vermek,
 8. Geliştirilen bütün uygulama ve yazılımların ihtiyaç duyduğu veri tabanı tasarımlarını yapmak,
 9. Sistem disklerinin tanımını yapmak, kullanıcılara açmak,
 10. Bilgi güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak,
 11. Görev alanına giren ve müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 14- Sistem ve Ağ Yönetimi Birimi

 1. Sistemlerin performanslarını izlemek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
 2. Sistem Kapasite planlamasını yapmak, sistemlerin yeni teknolojiye uygunluğunu denetlemek, güncelleme ve geliştirme raporlarım hazırlamak,
 3. Sistemlerin ve Çevre birimlerin günlük, haftalık ve aylık bakımlarının yapılmasını sağlamak ve takibini yapmak,
 4. Uygulama Destek Bürosu ile ortaklaşa belediye verilerinin işlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak,
 5. Gerekli yazılım çalışmalarında Uygulama ve Yazılım Geliştirme Bürosu ile ortaklaşa çalışmalar yapmak,
 6. Sistem ve ağ altyapısının kesintisiz hizmet verebilmesi için tüm önlemlerini almak,
 7. Tüm Sistemlerin periyodik yedekleme işlemlerini yürütmek,
 8. Yeni alınacak sistem ve ağ donanım ve yazılımları için teknik şartnameleri hazırlamak,
 9. İşletilen sistemlerin güvenliğine ilişkin planlama, uygulama, işletim ve yönetim çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bu doğrultuda ilgili çalışanları yönlendirmek,
 10. Sistem güvenliği ve standartlarının uygulanmasını sağlamak, izleme, denetim ve raporlama mekanizmalarının yerleştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak,
 11. Belediye bünyesindeki bilgisayar ağlarıyla ilgili yönetim fonksiyonlarım ve kapasite planlamasını yapmak, kullanımını sürekli olarak izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, ihtiyaca göre yeni ağ tasarımlarını ve başvurularını yapmak, kurmak/kurdurmak ve denemek,
 12. Sistem güvenliğiyle ilgili konularda teknolojinin getirdiği yenilikleri takip etmek inceleyerek organizasyon içerisinde kullanım alanına ilişkin araştırmalar yapmak/yapılmasını sağlamak; sistem güvenliğinin artırılmasına yönelik projeler geliştirmek /geliştirilmesini sağlamak,
 13. Yönetilen sistemlerin üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin araştırılması, tespit edilmesi konularında diğer bürolarla iş birliği yapılmasını ve ilgilinin bilgilendirilmesini sağlamak,
 14. Ağ (WAN, LAN) üzerinde yapılan tüm değişiklikleri düzenli olarak takip etmek ve güvenlik prosedürleri uygulamak
 15. Ağdan gelen alarmları düzenli olarak takip etmek, incelemek ve tehditlere karşı bütün ağ yönetim sistemlerini aktif halde tutmak ve gerekli güncellemelerin yapılmasını sağlamak için önceden önlem almak,
 16. Ağ bileşenleri ile ilgili bakımları takip etmek, çıkan sorunların giderilmesini sağlamak,
 17. Ağ üzerinde çalışacak cihazların ayarlarım ve testlerini yapmak,
 18. Ağı oluşturan hatlar için gerektiğinde yedekli hatları oluşturmak,
 19. Yedekleme yapılan manyetik medyanın saklanmasında, yangın, su basması, terör gibi,
  felaket durumlarına karşı önlem almak,
 20. Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak

MADDE 15- Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi (CBS)

 1. Seyhan Belediyesi genelinde Coğrafi Bilgi Sistemi ve Kent Bilgi Sistemini kurmak, bakım ve güncellemelerini yapmak,
 2. Seyhan Belediyesi birimlerinin ihtiyaç duyduğu Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi uygulamalarını hazırlamak,
 3. Seyhan Belediyesi birimlerinin Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi yazılım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,
 4. Coğrafi/Kent Bilgi Sistemi altyapı yazılım ve donanımlarının alınması için ihtiyaçları belirlemek ve teknik şartnameleri hazırlamak,
 5. Belediye Coğrafi veri tabanını işletmek, yönetmek ve bakımını yapmak,
 6. Seyhan Belediyesi veri modelini ulusal coğrafi veri modeline uygun hale getirmek,
 7. Coğrafi veri tabanında bulunan verilerin paylaşımını sağlamak, web servisleri hazırlayarak sunmak,
 8. Görev alanına giren ve Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

MADDE 16- Donanım ve Teknik Destek Birimi

 1. Belediye bünyesinde bulunan bütün son kullanıcı talep ve arıza bildirimlerine çözüm sağlamak,
 2. Belediye bünyesinde bulunan bilgisayar, yazıcı, fotokopi vb. cihazların bakımını yapmak veya yaptırmak, sarf malzemelerini temin etmek,
 3. Belediye birimlerinin donanım ihtiyaçlarını tespit etmek,
 4. Birimler tarafından iletilen arıza ve talepleri yazılım vasıtasıyla kayıt altına alarak, arızanın giderilmesini ve istatistiksel bilginin üretilmesini sağlamak,
 5. Belediye birimlerinden gelen talepleri ilgili bürolara yönlendirmek,
 6. Görev alanına giren ve Müdür yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmeliklerde Yer Almayan Hususlar

MADDE 17- (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik;

MADDE 18 - (1) 06.07.2007 tarih ve 397 Saydı meclis kararı ile kabul edilen Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik, belediye meclisi tarafından onaylanması ve 5393 Sayılı Kanun’un 23.maddesi uyarınca kararın Mülki idare amirine gönderilmesini müteakiben 3011 Sayılı Kanun’un 2’inci maddesi çerçevesinde ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Seyhan Belediye Başkanı yürütür.