Müdürlüğümüz 2015 yılında kurulmuştur. Başlıca görevleri;

  • Başkanlık Makamı’ nın talimatı ile Belediye tarafından yapımı planlanan mahalli müşeterek nitelikteki veya diğer kentsel donatılar vb. projeler için gerekli mimari, statik, mekanik, elektrik, peyzaj vb. teknik mühendislik projelerinin hazırlanmasını sağlamak, gerekirse uzman kuruluşlardan proje, danışmanlık ve müşavirlik hizmeti satın almak,
  • Başkanlık Makamı’ nın talimatı ile Belediye tarafından yapımı planlanan mahalli müşeterek nitelikteki veya diğer kentsel donatıların vb. projelerin en iyi şekilde yapılabilmesi için Başkanlık Makamı’ nın talimatı ile proje yarışmaları düzenlemek,
  • Tasarım aşamasında iken proje müellifleri ile koordinasyon halinde olmak, Başkanlık Makamı’ ndan veya ilgili müdürlüklerden gelen taleplere göre projeleri yönlendirmek,
  • Tasarımın her aşamasında projelerin mevzuata (Deprem, engelli yönetmelikleri vb.) uygunluğunu kontrol etmek,
  • Hazırlanan projelerin mahal listelerini oluşturmak, teknik şartnamelerini hazırlamak ve metrajlarını çıkarmak,
  • Projeleri hazırlanan kentsel donatıların yapımını gerçekleştiren ilgili müdürlüğe yapım aşamasında istenilen teknik desteği vermek, proje müellifleri ile yükleniciler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak,
  • Yürütülecek tüm faaliyetleri sırasında Belediye’ nin diğer birimleri ile iyi ve etkin bir işbirliği içinde çalışmalarını yürütmek, gerektiğinde uzmanlık alanlarına göre ilgili birimlerden görevlendirilecek personeli çalışmalara dâhil etmek,
  • Başkanlık Makamı’ nca verilecek diğer görevleri yapmakla görevlidir.

2021 yılında yapılan çalışmalara ait örnekler: