.: Seyhan Belediyesi :.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Hakkında

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA:

 • Belediyemize ait taşınmazların kayıtlarını 4981 sayılı Kamu İdarelerine ait taşınmazların kaydına ilişkin yönetmelik kapsamında düzenli bir şekilde tutmak, takibini sağlamak, kullanım şekillerini tespit ederek önerilerde bulunmak suretiyle değerlendirmesine katkıda bulunmak.
 • Kamulaştırma işlemleri, imar uygulamaları ve ihdaslar sonucunda Belediyemiz mülkiyetine geçen parsellerin tapuda tescil işlemlerini yürütmek.
 • Belediye Meclisinden alınan yetkiyle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince Belediyemize ait parsel satışlarını ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. maddesine göre Belediyenin hissedar olduğu parsellerin hisse satışlarını gerçekleştirmek.
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerince Belediyemize ait taşınmazların kiraya verilmesi işlemlerini ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre Belediyemizin ihtiyaç duyduğu hizmetler için taşınmaz kiralama işlemlerini gerçekleştirmek.
 • İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında Kurumlar arası tahsis, devir ve trampa işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Taşınmazlarımızın belirli aralıklarla denetlenmesini yaparak işgalin tespiti halinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 75. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 85. maddesi uyarınca ecrimisil (cezai işlem) ve tahliye çalışmalarını yürütmek.
 • 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların Belediyemiz adına tescil işlemlerini yürütmek.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerince, imar planlarında belirlenen kullanım alanlarını hazır hale getirmek ( imar uygulamaları, ifraz, tevhit, yola terk, ihdas işlemleri)
 • Hâlihazır haritaların yapımı ve kontrolünü gerçekleştirmek ve plankote belgelerini onaylamak.
 • Numarataj birimi ile adres tespiti ve tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek.
 • 3194 sayılı İmar Kanunu, İmar Yönetmelikleri ve ilgili diğer kanun ve yönetmelikler gereğince 1/5000 veya 1/1000 ölçekli nazım/uygulama/koruma/revizyon İmar Planları, notları ve bunların tadilatlarına uygun olarak; vatandaşlardan, kurumlardan ve mahkemelerden talep edilen imar durum belgesine esas “imar çapı” düzenlemek.
 • Sayısal hâlihazır haritaların, sayısal kadastral pafta bilgilerinin, onaylı imar planlarının Coğrafi Bilgi Sistemi ortamına aktarılması, güncellenmesi ve Belediyemiz WEB sayfası üzerinden yayınlanması işlemlerini gerçekleştirmek.
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre gerçekleştirilecek ihalelere ait iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı İhale birimi ile koordinasyonlu çalışılmak.

Dökümanlar

pdf

Hizmet Standartlari.pdf

PDF (462187 bytes)
pdf

Mudurluk Yonetmeligi.pdf

PDF (478655 bytes)