.: Seyhan Belediyesi :.

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Hakkında

Hakkında

Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün temel görevleri arasında, izleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak; belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak; bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak; idare gelirlerini tahakkuk ettirmek ve tahsil işlemlerini yürütmek; idarenin faaliyet raporunu hazırlamak; idarenin icmal cetvellerini düzenlemek; mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak, danışmanlık yapmak yer alır.

Mali Hizmetler Müdürlüğü, müdür ve müdüre bağlı aşağıda yazılan birimlerden oluşur.

  • Evrak Kayıt Birimi
  • Genel Tahakkuk Birimi
  • Tahsilat ve İcra Takip Birimi
  • Yoklama ve Tebligat Birimi
  • Mezat Birimi
  • Muhasebe Birimi
  • Bütçe ve Kesin Hesap Birimi
  • Ön Mali Kontrol Birimi
  • Taşınır Konsolide Birimi

 

MÜDÜR: Ümit DAĞLI

Eposta : udagli@seyhan.bel.tr

Tel: 0322 4327474 – 1192

Dökümanlar

pdf

Mudurluk Yonetmeligi.pdf

PDF (2349008 bytes)