Meclis Gündemi

2023 MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1. Belediyemiz 2022 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi talebi.
 2. Belediyemiz ile Hatay Defne Belediyesi arasında Kardeş Şehir işbirliği protokolünün imzalanması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin p bendi ve 74. maddesi gereğince Belediye Başkanımıza yetki verilmesi talebi.
 3.  Climate Change Adaptation Grant Programme (CCAGP) – İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı (CCAGP) EuropeAid/170484/ID/ACT/TR) kapsamında CCAGP/315 Referans numaralı 3 Locations 3 Adaptations: Addressing The Climate Change Adaptation Needs of Local Municipalities başlıklı projenin uygulanması, söz konusu proje kapsamında eş-başvuru sahibi olan Belediyemizi temsil, ilzama ve gerekli tüm belgeleri imzalamaya Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal AKAY'ın yetkilendirilmesi talebi.
 4. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11.maddesi gereği ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen dolu kadro değişikliği teklifi.
 5. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılması nedeniyle bahsi geçen müdürlüğünün bir kısım görevleri İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yerine getirileceğinden İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün yönetmeliğinin yeniden düzenlenmesi talebi.
 6. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11.maddesi gereği ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen dolu kadro değişikliği teklifi.
 7. Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in 11.maddesi gereği ekli (III) sayılı cetvelde belirtilen dolu kadro değişikliği teklifi.
 8. Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, otogar alanına yönelik, Adana 2.İdare Mahkemesinin 2021/684 E. 2022/465 K. Sayılı iptal kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi ile ilgili İmar Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat,  Halkla İlişkiler,  Ulaşım,  Emlak,  Tarife,  Gençlik Spor Müşterek Komisyon Raporu.
 9. Belediyenin, kendi malı olan veya imar planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalardan müstakil inşaata elverişli olmayan parçalarını, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satması, gayrimenkul sahiplerinin yola giren yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmesi ve komşu gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şuyulandırıp satması konusunda Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat,  Halkla İlişkiler,  Ulaşım,  Emlak,  Tarife,  Gençlik Spor müşterek komisyon raporu.
 10. Dikimevi ücret tarifesi ile ilgili Tarife, Çevre ve Tarım, Kanunlar, Plan Bütçe, Eğitim, Sağlık, Kültür ve Sanat,  Halkla İlişkiler,  Ulaşım,  Emlak,  Gençlik Spor Müşterek Komisyon raporu.
 11. İlimiz, Seyhan İlçesi, İstiklal Mahallesi, 1486 ada, 490 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi.
 12. Adana İli, Seyhan İlçesi, Alidede Mahallesi, 80 ada, 77 parselde trafo alanı ayrılmasına yönelik 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin onanmasına ilişkin teklif
 13. Adana İli, Seyhan İlçesi, Bahçeşehir Mahallesi, 7465 ada, 9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli plan notu değişikliği teklifi.