.: Seyhan Belediyesi :.

Duyurular

SEYHAN BELEDİYESİ 2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

15.01.2022

06.01.2022 Tarih ve E-89780865-153-22339 Sayılı Genelge Doğrultusunda Canlı Müzik izinleri Hakkınnda

12.01.2022
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Barbaros(Mıdık) Mahallesi kentsel dönüşüm alanı sınırları içerisinde yer alan 15180 ada,1,2,3, ve 4 numaralı parseller ile çevresini kapsayan yaklaşık 2 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2021 tarih ve 310 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

10.01.2022
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Akkapı, Barboros, Bey, Dağlıoğlu ve Havuzlubahçe Mahallelerini kısmen kapsayan, yaklaşık 413 ha alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2021 tarih ve 190 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

04.01.2022
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Zeytinli Mahallesi 15168 ada 3 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 72 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 18.11.2021 tarih ve 257 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır

29.12.2021
Duyurunun Detayı

Aşağıda yeri, muhammen bedeli ve geçici teminatları yazılı bulunan, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c. maddesi Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına yılık kirası yılı içerisinde 6 eşit taksitte ödenmek şartı ile 05.01.2022 tarihinde saat 15.00’da Osmaniye İli Adnan Menderes Mah. Adnan Menderes Cad. No:12, Valilik bitişiği Merkez/Osmaniye adresinde bulunan Osmaniye İl Özel İdaresi hizmet binası 1.Katta, İl Encümeni toplantı salonunda ihalesi yapılacaktır.

24.12.2021
Duyurunun Detayı

Seyhan İlçesi, İkibinevler, Gürselpaşa, Pınar, Tellidere Mahallelerinde yaklaşık 446 hektarlık alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2021 tarih ve193 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

28.12.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yeşiloba, Aydınlar, Fevzipaşa, Barış, İsmetpaşa, Yeşilevler, Demetevler, Bahçelievler, Narlıca Mahalleleri yaklaşık 437 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.08.2021 tarih ve 189 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

28.12.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Gökçeler, Zeytinli, Yolgeçen, Sarıhamzalı Mahallelerinde yaklaşık 150 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.02.2021 tarih ve16 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 11.08.2021 tarih ve 191 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır

22.12.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Gülbahçesi, Akkapı Mahallelerinde 423 hektar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 08.04.2021 tarih ve 39 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2021 tarih ve 200 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır

20.12.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Mithatpaşa, Denizli, Namık Kemal, Gazipaşa Mahalleleri yaklaşık 212 hektar alana yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na ait teklif, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2021 tarih ve 218 sayılı kararı ile tadilen onaylanmıştır.

17.12.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Onur, Şakirpaşa, Ova, Uçak Mahallelerinde 203 hektrar alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih ve 27 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesinin 12.08.2021 tarih ve 195 sayılı kararı alınarak onaylanmıştır

14.12.2021
Duyurunun Detayı

Banka Promosyon İhalesi Sonuç İlanı

29.11.2021
Duyurunun Detayı

Osmaniye İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı'ndan İhale İlanı

25.11.2021
Duyurunun Detayı

İlçemiz; Sarıhamzalı Mahallesi, 12779 ada, 19 parsele yönelik hazırlanan Uygulama imar planı değişikliği Seyhan ilçe Belediye Meclisinin 06.09.2021 tarih ve 79 sayılı kararı ile, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2021 tarih ve 249 sayılı kararları ile de onaylanmıştır. Onaylanan uygulama imar planı değişikliği, 3194 sayılı imar kanunun 8. Maddesinin (b) bendine göre "30" (otuz) gün süre ile ilan edilmek üzere askıya çıkarılmıştır.

25.11.2021

Mülkiyeti Belediyemize ait Döşeme Mahallesi 4233 ada 34 nolu parselde (Döşeme Mah. 60001 Sk. No:6/1 Seyhan/ADANA) bulunan 367m² kullanım alanlı kapalı alanın kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

23.11.2021
Duyurunun Detayı

3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi uyarınca; yıkılacak derecede metruk halde bulunan yapıları izale etmeleri için, yapının bulunduğu parsel maliklerine tebligat yapılmak üzere, ilgili Nüfus Müdürlüklerinden parsel maliklerinin nüfusa dayalı adres kayıt sisteminden ikamet adresleri ile ilgili bilgiler toplanarak ilgililere gerekli tebligatlar yapılmıştır. Yapılan tebligatların bir kısmı kişilerin adreslerinde bulunamamaları nedeniyle iade edilmişlerdir. Ayrıca bazı yapı maliklerinin adres kayıtlarına ulaşılamadığı için tebligat yapılamamıştır. 10 Temmuz 2019 tarih ve 30827[BY1] [BY2] [BY3] [BY4] sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesine göre, 3194 sayılı İmar Kanunun düzenlenen 39. Maddesi; “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.)” şeklinde düzenlenmiştir. Adreslerinde bulunamadığı için tebligat yapılamayan yapı malikleri ile adres kaydına ulaşılamadığı için tebligat yapılamayan yapı maliklerinin isimleri, yapının bulunduğu parselin tapu kaydına ilişkin bilgiler aşağıya çıkartılmış olup, yapı sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün süre zarfında yapılarını izale etmeleri veya yıkmaları gerekmekte olup, aksi takdirde İdaremizce gerekli yasal işlemlerin yapılacağı; Tebliğen ilan olunur.

19.10.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi 2211 ada ve 15419 ada (eski 4234, 4235,4236 ve 4237 numaralı adalar) yönelik Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 2019/828 E. Sayılı 2021/19 K. Sayı ile 2019/695 E. 2021/18 K. Sayılı iptal kararları doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.09.2021 tarih ve 221 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

12.10.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Zincirlibağlar, Yenimahalle, Döşeme ve Bahçeşehir Mahallelerinde muhtelif alanlarda 6 adet trafo alanı oluşturulmasına yönelik, 1/1000 Ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ait teklif, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarih, 56 sayılı kararı ve Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2021 tarih, 223 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

11.10.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi, Sakarya Mahallesi, (Tapunun İstiklal Mahallesi) 11159 ada 6, 7, 8, 9 ve 10 nolu parsellerin kuzeyi be kuzeybatısındaki alana yönelik Seyhan İlçe Belediye Meclisi’nin 06.07.2021 tarihli ve 54 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

11.10.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Yalmanlı Mahallesi 110 nolu parsel içinde (Açık adrese göre; Yalmanlı Mahallesi 9005 Sokak No:16/B) Seyhan / ADANA adresinde), bulunan 25 m² işyerinin kullanım hakkının 3 (Üç) yıl süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi uyarınca ihaleye çıkartılacaktır.

20.10.2021
Duyurunun Detayı

SEYHAN BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK TOPLAMA TARİFESİ HAKKINDA DUYURU

31.08.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi 2147 ada kuzeyi ve Sarıhamzalı Mahallesi 202 ada civarında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Seyhan İlçe Belediyesi’nin 04.12.2019 tarih ve 124 sayılı kararı alınarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin 14.10.2020 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanmıştır

23.09.2021
Duyurunun Detayı

Ekli listede adresleri bulunan yapılar 3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri gereği genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı statüsünde bulunduğu ve de can ve mal emniyeti açısından tehlikeli yapılar kategorisinde olduğu tespit edilmiştir. Yapıların sahiplerine ulaşılamadığından yapı sahiplerine 30 gün süre ile ilanen tebliğ olunur.

01.09.2021
Duyurunun Detayı

Adana İli, Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı üzerinde yaklaşık 50 ha alanda hazırlanan 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı’na yönelik kabul edilen itirazlar, Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.08.2021 tarih ve 194 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

08.09.2021
Duyurunun Detayı

İlçemiz; Tellidere, Sümer, Yeşilyurt, Ziyapaşa, Namıkkemal, Mithatpaşa Mahalleri kapsamında yaklaşık 275 ha alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu, Seyhan ilçe Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 48 sayılı kararı ile, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.07.2020 tarih ve 94 sayılı kararları ile onaylanarak askıya çıkmış ve söz konusu plana 6 adet itiraz yapılmıştır.

01.09.2021
Duyurunun Detayı

İlimiz Seyhan İlçesi, Arslandamı Mahallesi, 1654 ada, 409,410,412,ve 452 nolu parseller ve batısındaki ana yollara yönelik, Seyhan İlçe Belediye Meclisinin 03.03.2021 tarih, 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.08.2021 tarih ve 188 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

27.08.2021
Duyurunun Detayı

3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi gereği ekteki metruk yapı listesidir.

27.07.2021
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait çeşitli taşınmazların kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca belirli süre ile kiralama işi.

14.07.2021
Duyurunun Detayı

Mülkiyeti Belediyemize ait Kanalüstü (Yeşilyurt) Mahallesi 12846 ada 4 nolu parselde (Yeşilyurt Mah. 70069 Sk. No:9 Zemin Kat Seyhan/ADANA) Yeşilyurt Mahallesi Çok amaçlı Belediye Hizmet Tesisi içerisinde bulunan 490,00m² kullanım alanlı işyerinin kullanım hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ihale edilmesi işi.

23.06.2021
Duyurunun Detayı