.: Seyhan Belediyesi :.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapı Denetim Birimi

 • İşyeri teslimi yapıldıktan sonra temel bölümünün inşaası sırasında gerekli olan temel topraklama kontrol tutanağının uygunluğunu kontrol etmek,
 • Mevcut binalardaki proje hilafı hususlarının denetimini yapmak,
 • Yapıya ve çevreye ilişkin şikâyetlerin yerinde incelemesini yapmak,
 • Ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olan hususları tespit tutanağına bağlamak ve tebligatlarını yapmak,
 • Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan inşaatlarla ilgili imar kanunu ve yönetmelikler çerçevesinde işlem yapmak,
 • Ruhsata aykırı hususların onaylı ruhsat ve eklerine uygun hale getirilmesi için hazırlanan raporların Encümene sunulmasını sağlamak,
 • Belediye Encümenince verilen kararların uygulanması için ilgili diğer müdürlüklerle yazışma yapmak,
 • 4708 sayılı yapı denetim hakkındaki kanun kapsamında faaliyet gösteren yapı denetim firmaları müracaatı ile inşaat seviyelerini tespit etmek,
 • Yapı denetim firmalarının hakedişlerini kontrol etmek ve iş bitirme tutanaklarını imzalamak,
 • İş bitirme tutanağına istinaden düzenlenen Yapı Kullanma İzin belgelerinin kontrol yapıp imzalamak,
 • Yapı denetim firmalarının faaliyetlerinin bakanlıkça durdurulması ve izin belgelerinin iptal edilmesi halinde denetimini üstlendikleri inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını sağlamak,
 • Yapı denetim kuruluşlarından istifa, ölüm, görev değişikliği nedeni ile ayrılan personelin ilişiklerinin kesilmesini sağlamak,
 • Yılsonu,    normal    seviye    tespitlerinin    yapılmasını    ve   yapı    denetim   sistemine işlenmesini sağlamak,
 • Projesine aykırı binaların Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilmesini sağlamak,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden yapı denetimi işlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Ruhsatlı binalarda ilgili iş durum, iş bitirme ve iş deneyim vb. belgeleri düzenlemek.