.: Seyhan Belediyesi :.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Hakkında

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi plan yapma yetkisi olan kurumlar tarafından onaylanarak Müdürlüğe gönderilen 1/100.000, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekteki üst ölçekli imar planları ve kararlarına uygun olarak, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının hazırlanması veya yüklenici firmalara hazırlatılması ile ilgili çalışmaların yürütülmesini koordine  etmek,
 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili diğer mevzuatın belirlediği görev yetki ve sorumluluk çerçevesinde olmak üzere Seyhan Belediye sınırları içerisinde kalan alanda, imar planına uygun gelişmeyi sağlamak üzere inşaat ruhsatlarının verilmesi, yapı denetim firmalarınca yapılan denetimlerin kontrollüğünü yapmak,
 3. Uygulama ve revizyon imar planları ve plan değişikliklerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesini koordine etmek,
 4. Yapılan veya yaptırılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını 5216 ve 3194 sayılı kanunlara uygun olarak Belediye Meclisine, Belediye Meclisinde onaylanan planları gereği için Büyükşehir Belediyesine sunmak,
 5. Başkanlık Makamının talebi doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve tadilat tekliflerini hazırlayarak ilgili kurumlara iletmek,
 6. Onay süreci tamamlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının askı işlemlerini yürütmek,
 7. Yürürlükteki imar planı ve mevzuata göre imar durumu vermek,
 8. İmar Planındaki değişiklikleri imar planı paftaları üzerine işleyerek imar planlarının güncelliğini sağlamak,
 9. İnşaat ruhsatı vermek,
 10. Ruhsata tabi olmak üzere hazırlanan ruhsat eki projeleri ve zemin etüt raporlarını kontrol etmek ve onaylamak,
 11. 4708 sayılı yapı denetim hakkındaki kanun kapsamında kalan ve yapı denetim firmalarının sorumluluğunda yapılan inşaatların onaylı projelere göre yapılmasının temini için çalışmalar yapmak, uygun olanların hak edişlerini onaylamak,
 12. 4708 sayılı yasa kapsamında kalan inşaatları kontrol etmek, ruhsat ve eklerine aykırılık tespit edilmesi halinde 3194 sayılı İmar Kanununun cezai hükümlerinin uygulanmasını sağlamak,
 13. Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan inşaatlara yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,
 14. Yapı denetim firmaları müracaatı ile inşaat seviyelerini tespit etmek,
 15. Yapı denetim firmalarının hak edişlerini kontrol etmek,
 16. Rutin kontroller yaparak ruhsat eklerine aykırı olarak yapılmış yapıları tespit etmek, yapı tatil zaptı tutarak inşaatı durdurmak ve gerekli yasal işlemleri başlatmak, yıkım aşamasına geldiğinde dosyasını yıkım işlemlerini gerçekleştirmek üzere Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne havale etmek,
 17. Tüik, Vergi Dairesi, Aski, Tedaş, Sivil Savunma, Tapu Daireleri, SSK, Mahkeme, Vatandaş v.s. gibi kurumlarla (şahıslarla) yazışmaları yapmak,
 18. Korunması gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla ilgili işlemleri ve uygulamaları yürütmek ve denetimlerini gerçekleştirmek,
 19. 2981 sayılı imar affı kanunu kapsamında olan binalarla ilgili bilgi vermek,
 20. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16. Maddesine istinaden imar barışından faydalanılarak alınan Yapı Kayıt belgelerini kayıt altına alıp, arşivlemek,
 21. İmar Planındaki değişiklikleri imar planı paftaları üzerine işlenmesi amacıyla Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne verilerek imar planlarının güncelliğini sağlamak,
 22. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin, 66. Maddesinin 3 bendi gereğince; “İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurar.” hükmüne göre mimari estetik komisyonu kurmak.
 23. Başkanlık Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.

                    

Müdür: Zeynep ÇAKALLI

Tel: 0 (322) 4327474 –1178

E-posta: zcakalli@seyhan.bel.tr

Dökümanlar